Fortune Nisan 2017, Leon Aslan Coşkun, "Mükelleflere Yönelik Yeni Vergi Avantajları"

Yönetim Kurulu Başkanımız Leon Aslan Coşkun Fortune Dergisi için kaleme aldı: "Mükelleflere Yönelik Yeni Vergi Avantajları"

MÜKELLEFLERE YÖNELİK YENİ VERGİ AVANTAJLARI  

23 Şubat 2017 tarihinde kabul edilen 6824 sayılı Kanunla vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi öngörülmekte ve inşaat sektörünün canlandırılmasına yönelik KDV ve harç istisnası getirilmektedir.  

Değerli Fortune okuyucularım, bu yazımda 23 Şubat 2017 tarihinde yasalaşan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan düzenlemeler hakkındaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Kanunda iki önemli düzenleme yer almaktadır. Bunlardan birincisi vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi, ikincisi de inşaat sektörünün canlandırılması için KDV ve Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklerdir. Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan ve mükellefler tarafından talep edilen bir düzenleme idi. Bilindiği gibi mükelleflerin bir kısmı birçok nedenden dolayı beyannamelerini zamanında vermemekte, verenlerin de bir kısmı ödemelerini zamanında yerine getirmemektedir. Neredeyse üç yılda bir vergi affı çıkartılması da vergisini zamanında beyan edip ödeyen mükelleflerde hayal kırıklığı yaratmaktadır. Vergisini düzenli ve zamanında ödeyen mükellefler, tam tersini yapanların herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamasından dolayı, kendileri nezdinde bir rekabet haksızlığı yarattığı düşüncesine kapılmaktadır. Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indiriminin, vergisini zamanında beyan eden ve ödeyen mükelleflerin bir anlamda vergi idaresince takdir edilmesi anlamını taşıdığı kanaatindeyim. Kanuna göre ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla (gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve değer artış kazançları hariç) kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç)  söz konusu vergi indiriminden yararlanabilecektir. İndirim uygulaması 1.1.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için geçerli olacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi dışındaki KDV, damga vergisi, özel tüketim vergisi gibi diğer vergilere herhangi bir indirim uygulanması söz konusu değildir. Ayrıca indirimden yararlanmak için 2016 ve 2017 yıllarına ait ilgili beyannamelerin zamanında verilerek, vergilerin de süresinde ödenmesi gerekmektedir. Yine indirimden yararlanılabilmesi için 2018 yılı Mart ve Nisan aylarına kadar 2016, 2017 dönemleri için ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir. Tarhiyat olması durumunda ise, uzlaşılmış veya yargıda mükellef lehine kesinleşmiş olması halinde, indirimden faydalanma mümkün olabilecektir. Vergi indirimi, beyan edilen verginin %5’i olarak hesaplanacak ve bir milyon TL’nı aşamayacaktır. İndirimden faydalanan mükellefler gerek vergi idaresi gerekse banka ve diğer kurumlar nezdinde vergisini zamanında ve tam olarak ödeyen mükellef statüsünde olacaklardır. Bu da, indirimin parasal açıdan çok, psikolojik bir etki yaratacağının planlandığını göstermektedir. Yapılan ikinci düzenleme ise inşaat sektörünün canlandırılmasını amaçlamaktadır. Kanun ile, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar tarafından edinilen ve konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk teslimi KDV’den istisna kılınmaktadır. Dolayısıyla ikinci el konut ve işyeri teslimleri istisna kapsamında değildir. İstisna uygulamasına 1.4.2017 tarihinden sonra satışa konu olacak işyeri ve konut satışları girmekte olup, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca konut veya işyeri bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Harçlar Kanununda yapılan düzenleme ile de Bakanlar Kurulu’na gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcı için ayrı ayrı hesaplanan binde 20 oranındaki tapu harcını gayrimenkulün türü, bulunduğu yer ve vergi değeri itibarıyla bir katına kadar artırma ve on binde 1’e kadar indirme yetkisi verilmiştir. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul satışlarında alınan harç oranının düşürülmesi beklenmektedir.