Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteklerinde değişiklik… Süre uzatıldı!

Son yıllarda savunma sanayi ve oyun ile yazılım şirketlerinin öne çıktığı Teknoloji Geliştirme Bölgelerine vergi, SGK ve birçok diğer doğrudan dolaylı sağlanan destekler olduğunu söyleyen Mazars Denge Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, 2023 yılında sona erecek olan Kurumlar Vergi İstisnası süresinin uzatıldığını, bazı desteklerin kapsamının genişletildiğini ve istisna uygulama yönteminde değişikliğe gidildiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne verilen desteklerde değişikliğe gidildiğini belirten Mazars Denge Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni getirilen uygulamalar hakkında bilgi verdi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yapılan projelerden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğunu söyleyen Yayla, “Bu istisna geliştirilen projenin kazancının tamamına uygulanırken 17.10.2017 sonrası başlayan projelerde ise nitelikli harcama oranı dikkate alınmak suretiyle uygulanıyordu. Ayrıca, bölgede üretilen yazılımlarının teslimi KDV’den istisna olup bu teslimlere ilişkin KDV hesaplanmamaktadır. Yine bölgede çalışan ar-ge ve destek personelinin ücretleri ise gelir vergisinden istisna olup bordroları üzerinden damga vergisi de hesaplanmamaktadır ayrıca ücretliler için SGK destekleri de bulunmaktadır” dedi.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne sağlanan Kurumlar Vergisi istisnasının yasa öncesi 31.12.2023’te sona ereceğini söyleyen Yayla, “Ancak son yasa değişikliği ile bu tarih 31.12.2028’e uzatılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla şu an itibari ile bölgelerdeki Kurumlar Vergisi istisnası en az 7 yıl daha devam edecektir.  Ayrıca, 01.01.2022’den itibaren ise Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurumlar Vergisi istisnası 1 milyon lira yüzeri olan mükellefler yararlandığı istisna tutarının yüzde 2’lik tutarını yatırama yönelmesi zorunlu tutulmaktadır. İstisnadan yararlanan mükellefler, Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması ya da kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulmak üzere bu yüzde 2’lik tutarı geçici hesaba alması ve yatırıma dönüşmesi zorundadır. Söz konusu yatırımın yapılmaması durumunda ise yıllık beyanname üzerinden teknopark firmaları için istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20'si, ilgili yılda istisna olarak kabul edilemeyecektir” diye konuştu.

ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLDİ

Yayla, “Pandemi ile geçici olarak izin verilen herhangi bir sebebe dayanmaksızın teknoloji geliştirme bölgesi dışından çalışma izni kalıcı hale getirilmiş ve bu suretle teknoparklarda uzaktan ve esnek çalışma imkanı kalıcı olarak oluşmuştur. Mükelleflerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de artık gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecek ve istisnadan tam olarak yararlanacaklardır” ifadelerini kullandı.

ÜCRET İSTİSNASINDA YÖNTEM DEĞİŞTİ

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde eskiden beri tereddütlü olan stopaj istisnasının uygulama yöntemi değiştirilerek uygulamanın işveren lehine açıklandığını aktaran Yayla, “Buna göre ücretler üzerinden Gelir Vergisi Stopajı önce hesaplanacak daha sonra ise terkin edilerek işverene bırakılacaktır. Eski uygulamada vergi hiç hesaplanmamakta ve brüt tutar doğrudan çalışana maaş olarak verilmekteydi. Bu yeni uygulama ile istisna tutarı değişmemekle birlikte çalışanların lehine olacak şekilde SGK matrahları artmakta ancak iş sözleşmesine göre destekten fiilen çalışan mı yoksa işveren mi yararlanacağı konusunda farklılık ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla, ücret anlaşmalarının gözden geçirilmesi gelecekteki uyuşmazlıklar için faydalı olacaktır” dedi.

SERMAYE DESTEĞİNE VERGI AVANTAJI 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki teknoloji şirketlerine doğrudan sermaye sağlayan şirketlere sağlanan vergi avantajı tutarının 1 milyon liraya yükseltildiğini söyleyen Yayla, “Buna göre, sermaye sağlayan şirketin beyan edilen kurum kazancının yüzde 10'unu ve öz sermayenin yüzde 20'sini aşmamak üzere, kazancından indirim konusu yapılabileceği indirimin üst sınırı yıllık olarak 1 milyon liradır. Ancak, Projelerin finansmanında kullanılmak mükellefler tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarılmasından itibaren ilgili şirketlerde en az 4 yıl boyunca kalması zorunludur” diye konuştu.

DESTEK PERSONELİ SAYISI ARTIRILDI

İlyas Emre Yayla, “Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 10'unu aşamazken, toplam personel sayısı 15'e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.