01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Konu:01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER:Sayı: 2020/004

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayınlanan 52 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir

1. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 (a) Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

 1. Grup

 

4.200

3.300

2.600

2.300

2.000

 1. Grup

 

2.600

2.000

1.590

1.300

1.200

 1. Grup

 

2.000

1.300

1.200

850

670

 1. Grup

 

850

670

490

420

330

 1. Grup

 

490

420

290

280

230

 1. Grup

 

280

230

147

130

100

 1. Grup

 

100

79

55

47

35

 

(b) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi:

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

 1. Grup

 

5.250

4.125

3.250

2.875

2.500

 1. Grup

 

3.250

2.500

1.987

1.625

1.500

 1. Grup

 

2.500

1.625

1.500

1.062

837

 1. Grup

 

1.062

837

612

525

412

 1. Grup

 

612

525

362

350

287

 1. Grup

 

350

287

183

162

125

 1. Grup

 

125

98

68

58

43

2. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinin on ikinci fıkrasında, “Cumhurbaşkanı;  beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13.12.2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekindeki Kararın 7. maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

 1. Grup

 

2.100

1.650

1.300

1.150

1.000

 1. Grup

 

1.300

1.000

795

650

600

 1. Grup

 

1.000

650

600

425

335

 1. Grup

 

425

335

245

210

165

 1. Grup

 

245

210

145

140

115

 1. Grup

 

140

115

73

65

50

 1. Grup

 

50

39

27

23

17

 

 

Saygılarımızla,

 

                                                                                  

EK:

52 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr