VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ TARİFESİ İLE VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK TUTARLARI

Konu:VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ TARİFESİ İLE VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK TUTARLARI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de  (2. Mükerrer)  yayınlanan 51 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren, Kanun kapsamında geçerli olacak ve uygulanacak vergi tarifesi ile vergiden istisna olacak tutarlar belirlenmiştir. 

Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 01.01.2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                            350.000 TL için

1

10

Sonra gelen             850.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen          3.300.000 TL için

7

25

Matrahın              6.300.000 TL’nı aşan bölümü için

10

30

 

Saygılarımızla,

                                    

 

EK:

51 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr