DÖVİZ KURU VE EMSAL SAYILAR HAKKINDA 85 SERİ NUMARALI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ MUVAZZAF VE FAHRİ KONSOLOSLUKLARININ YAPACAKLARI İŞLEMLERDE 2020 YILINDA HARÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU VE EMSAL SAYILAR HAKKINDA 85 SERİ NUMARALI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayınlanan 85 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve ilan edilmiştir. 

Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru Ve Emsaller

Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138. madde hükmü gereğince, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti  Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden  alınacak  harç  miktarlarının  hesaplanmasına  esas  olacak  döviz kuru 1 ABD Doları = 5,82 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

3,470

492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,680

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (I) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 

0,510

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,460

492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

1,360

492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

Saygılarımızla

EK:

85 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr