BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI) İLE İLGİLİ DÜZENLEMENİN UYGULAMA SÜRESİ

Konu: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI) İLE İLGİLİ DÜZENLEMENİN UYGULAMA SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90. maddesinde yapılan düzenlemeler kapsamında, yurtiçinde ve/veya yurtdışında sahip olunan bazı varlıkların 31.12.2019 tarihine kadar bildirimi ve tahakkuk edecek %1 oranında verginin ödenmesi halinde bu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf etme imkânı getirilmişti. Söz konusu düzenleme hakkında 29.07.2019 tarih ve 2019/118  sayılı sirkülerimiz ile bilgilendirme yapmıştık. Ayrıca kanunun uygulanması ile ilgili yayınlanan tebliğ hakkında da 05.08.2019 tarih ve 2019/120  sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2019 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre;

Yurtdışındaki Varlıkların Bildirilmesi

Yurt dışında bulunan; 

  • Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 
  • 30.06.2020 tarihine kadar, 
  • Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve bildirim tutarı üzerinden hesaplanacak %1 oranında vergiyi ödeyen,
  • Gerçek ve tüzel kişiler, 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2020 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu düzenleme kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

Yurtiçindeki Varlıkların Bildirilmesi

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2020 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilebilecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.06.2020 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu şekilde defterlere kaydedilen söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Bu kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.

Düzenleme kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar ise, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Yine düzenleme kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

EK:

1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr