TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Konu: TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) ile hâlen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayını tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

30.12.2019 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 30.12.2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, 30.12.2019 tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 

30.12.2019 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 30.12.2019 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 30.12.2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, 30.12.2019 tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Saygılarımızla

EK:

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr