2020 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Konu: 2020 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayınlanan 310 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için geçerli olmak üzere bazı had ve tutarlar ile 2020 yılı gelir vergisi tarifesi yeniden belirlenmiştir.

1. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Ücret dışındaki gelirler için

22.000 TL’na kadar 

%15 

49.000 TL’nın 22.000 TL’sı için 3.300 TL, fazlası 

%20 

120.000 TL’nın 49.000 TL’sı için 8.700 TL, fazlası 

%27 

600.000 TL’nın 120.000 TL’sı için 27.870 TL, fazlası

%35

600.000 TL’dan fazlasının 600.000 TL’sı için 195.870 TL, fazlası 

%40 

Ücret gelirleri için

22.000 TL’na kadar 

%15 

49.000 TL’nın 22.000 TL’sı için 3.300 TL, fazlası 

%20 

180.000 TL’nın 49.000 TL’sı için 8.700 TL, fazlası 

%27 

600.000 TL’nın 180.000 TL’sı için 44.070 TL, fazlası

%35

600.000 TL’dan fazlasının 600.000 TL’sı için 191.070 TL, fazlası 

%40 

2. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

3. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23 TL olarak tespit edilmiştir.

4. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12 TL olarak tespit edilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere söz konusu istisna, 7194 sayılı Kanun ile GVK’nun 23/10. maddesine 10 TL olarak belirlenmek suretiyle eklenmiş ve aynı Kanun ile söz konusu istisna uygulamasının yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmişti. 

5. Engellilik indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.400 TL, ikinci derece engelliler için 790 TL, üçüncü derece engelliler için 350 TL olarak tespit edilmiştir.

6. Binek otomobillerin iktisabında gider olarak dikkate alınacak KDV ve ÖTV tutarları ile amortisman yoluyla indirim yapılabilecek tutarlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının;

- (1) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerinin iktisabına ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2020 yılı için 140.000 TL,

- (7) numaralı bendinde yer alan binek otomobillere ilişkin olarak amortisman yoluyla indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 2020 yılı için 160.000 TLvergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 2020 yılı için 300.000 TL1olarak belirlenmiştir.  2

kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 olarak belirlenmişti. Söz konusu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına yönelik olarak Bakanlığın yayınlayacağı tebliğ beklenmektedir.

Aynı hadler, GVK Madde 68 kapsamında serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobil giderlerine yönelik olarak da geçerli olacaktır. 

7. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere;

-  1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL,

-  2 numaralı bent için 70.000 TL,

-  3 numaralı bent için 140.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

9. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

10. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.

11. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.

12. Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/15 maddesine göre, 2020 yılında basit usulde tespit edilecek ticari kazançların yıllık 13.000 TL’sına kadar olan kısmı gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Kanunun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20. maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu indirim uygulamasından yararlanamayacaktır.

13. Vergiye uyumlu mükelleflerde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan verginin %5’i oranında indirim uygulamasında üst sınır

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığı altında düzenlenen uygulamada, söz konusu maddede yer verilen şartları taşıyan mükellefler tarafından 1.1.2020 tarihinden itibaren verilecek yılık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanabilecek azami indirim tutarı 1.400.000 TLolarak tespit ve ilan edilmiştir. 

14. Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar

14.1. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2018 yılı için 29.12.2017 tarihli ve mükerrer 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2020 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2019 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Değerli Kağıt

230.000

260.000

290.000

330.000

Şeker- Çay

180.000

230.000

220.000

280.000

Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

180.000

230.000

220.000

280.000

İçki (Bira ve Şarap Haraç) İspirto – Sigara -Tütün

180.000

230.000

220.000

280.000

Akaryakıt (LPG hariç)

260.000

280.000

330.000

390.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle 136 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

14.2. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın 31.12.2020 tarihine kadar devam etmesini uygun görmüştür.

15. 2019 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nun 76. maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44. maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76. maddesinin ikinci fıkrası 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 22,58’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 19,92’ dir. Buna göre, 2019 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%22,58/ %19,92 =) % 113,35olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2019 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 01.01.2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla

EK:

310 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars Denge, Direktör, 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

1  GVK 40/7. maddesinde yer verildiği üzere, bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır. Bu tutarlar 7194 sayılı Kanun ile sırasıyla 135.000 TL ve 250.000 TL olarak belirlenmişti.

2  7194 sayılı Kanun ile GVK 40/1 ve 40/7 maddelerine binek otomobillerin giderlerinin kısıtlanmasına yönelik olarak eklenen hükümlerin yürürlüğü 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve