E-ARŞİV UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLER, 5.000 TL/30.000 TL HADLERİNİ AŞAN İŞLEMLERİNDE KAĞIT FATURA DÜZENLEYEBİLECEKTİR

Konu: E-ARŞİV UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLER, 5.000 TL/30.000 TL HADLERİNİ AŞAN İŞLEMLERİNDE E-ARŞİV FATURA YERİNE 07.01.2020 SALI GÜNÜ AKŞAM SAAT 24:00’E KADAR KAĞIT FATURA DÜZENLEYEBİLECEKTİR

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği gereği, faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’nı) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

Aynı Tebliğin “VIII. Diğer Hususlar” bölümünün 6. paragrafında; “Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.01.2020 günü yayınlanan duyuruda, söz konusu Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge portalı üzerinden düzenlenecek 5.000 / 30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, mükelleflerin 7 günlük uygulamaya uyum sürelerinin bulunduğu; bu itibarla, dileyen mükelleflerin 07.01.2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar (Çarşamba gününe geçilmeden) bu kapsamda düzenlemeleri gereken e-Arşiv Faturalarını kağıt fatura olarak düzenleyebilecekleri, söz konusu sürenin 30.000 TL’nı aşan ihracat faturalarında da geçerli olduğu açıklanmıştır.

Saygılarımızla

EK:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5.000/30.000 TL ve Üzeri Düzenlenecek E-Arşiv Faturalar Hakkındaki Duyurusu (www.ebelge.gib.gov.tr)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr