KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK FAALİYETİNDE BULUNANLARIN KUYUM SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME LİMİTİ

Konu: KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK FAALİYETİNDE BULUNANLARIN KUYUM SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME LİMİTİ

04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 514 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme limitlerinde değişiklik yapılmıştır. 

Tebliğ 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin “Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum1 satışlarında fatura düzenleme mecburiyeti” başlıklı 4. maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş2 alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımındanfatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan haddin üç katı olarak uygun görülmüştür. Söz konusu had 2020 yılı için 1.400 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu durumda söz konusu mükellefler için fatura düzenleme haddi 4.200 TL olarak uygulanacaktır.

Yukarıdaki düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların (yetkili müesseselerin3) bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır.4

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had (2020 yılı için 1.400 TL) dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla,

EK:

514 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

1  Kuyum: Değerli taşlardan ve metallerden yapılan süs eşyasının genel adı.

2  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2. Maddesinde kıymetli maden ve kıymetli taş aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

j) Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,

i) Standart işlenmemiş altın: En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altını,

ii) Standart dışı işlenmemiş altın: 995/1000’den düşük (995/1000 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altını,

iii) İşlenmiş altın: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş altını, 

iv) Standart işlenmemiş gümüş: En az %99,9 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,

v) Standart dışı işlenmemiş gümüş: %99,9’dan düşük (%99,9 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki gümüşü,

vi) İşlenmiş gümüş: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş gümüşü, 

vii) Standart işlenmemiş platin: En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki platini, 

viii) Standart dışı işlenmemiş platin: %99,95’den düşük (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki platini,

ix) İşlenmiş platin: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş platini,

x) Standart işlenmemiş paladyum: En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki paladyumu,

xi) Standart dışı işlenmemiş paladyum: %99,95’den düşük (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki paladyumu,

xii) İşlenmiş paladyum: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş paladyumu,

k) Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi,

3  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2. maddesinde yetkili müesseseler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

o) Yetkili müesseseler: Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketler.

4  379 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 No.lu Tebliğ ile kendilerine kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere, 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmişti. 385 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, yetkili müesseselerin söz konusu belgeleri döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden alım/satım belgesi olarak ayrı belgeler olarak değil, döviz ve kıymetli maden alımında "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi" adı altında tek belge olarak düzenlemesi imkânı getirilmişti.