"Ötv'de "Özel Teminat Sertifikası" Uygulaması"

Konu: "Ötv'de "Özel Teminat Sertifikası" Uygulaması"

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde “ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI (ÖTS)” hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

1. ÖTS’NIN KULLANILABİLECEĞİ DURUMLAR

1.1. ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvelinde Yer Alan Mallardan İthal Edilenlerin ÖTV’ne Tabi Başka Bir Malın İmalinde Kullanılması Halinde Özel Gümrük İdaresine Ödenen Teminatların Çözümü İşlemleri

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, genel olarak tebliğin (V/A.3 - (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflere, talep etmeleri ve tebliğin (V/A.3.3.2.1.1. Genel Şartlar) başlıklı bölümünde yer verilen genel şartları taşıyor olmaları halinde, tebliğin (V/A.3.3.2.1.2) bölümünde belirtilen özel şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan ve bir örneği tebliğin ekinde (EK:16) olarak yer alan “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” düzenlenebilecektir.

ÖTS, ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin, tebliğin (V/A-3.1/d)1 ve (V/A-3.2/c)2 bölümleri uyarınca vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesinin gerektiği hallerde kullanılabilecektir.

Buna göre, yukarıda belirtilen ithalat sırasında gümrük idaresine ödenmiş ÖTV teminatlarının;

- ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,

- ÖTS-B sahibi mükellefler için % 60’ının,

- ÖTS-C sahibi mükellefler için % 40’ının

çözümü işlemleri vergi dairesince, bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla, tebliğin (V/A.3.3.2.2.2-ÖTS’nin İptalini Gerektiren Haller) başlıklı bölümündeki hususların kontrolü üzerine, olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilecektir.

1.2. İndirimli Vergi Uygulamaları Kapsamında Bazı Nakden İade Taleplerinde Teminat Verilmesi Uygulamasında ÖTS Kullanımı

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/B-6), (III/C-1) ve (III/Ç-1) 3 bölümleri kapsamında vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşen nakden iade talebinde bulunacak mükelleflerin de gerekli şartları sağlamaları koşuluyla ÖTS alabilmeleri ve bu iade talepleri için verilecek teminatlar bakımından ÖTS’nı kullanabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda, tebliğin “III- İndirimli Vergi Uygulamaları ve Müteselsil Sorumluluk” başlıklı kısmında yer alan (B/6.7.2.2.), (C/1.4.2.2.) ve (Ç/1.3.3.2.) alt bölümlerine ayrı ayrı aşağıdaki metin eklenmiştir:

“Diğer taraftan, bu Tebliğin (V/A-3.3.2) bölümünde belirtilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:16) olarak yer alan ÖTS’yi haiz olanların, iade talep tutarının;

- ÖTS-A sahibi mükellefler için % 20’si,

- ÖTS-B sahibi mükellefler için % 40’ı,

- ÖTS-C sahibi mükellefler için % 60’ı

kadar teminat vermeleri durumunda, bunların nakden iade talepleri, söz konusu vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, bu Tebliğin (V/A-3.3.2.2.2) bölümündeki hususların ve bu uygulamaya dair gerekli diğer kontrollerin yapılması ile ÖTVİRA’nın (ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi) çalıştırılması suretiyle ilgili iade talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilir.”

Söz konusu bölümlerde yer alan düzenlemelere göre, bu mükelleflerin ÖTV’ne tabi olarak satın aldıkları mallar için satıcılara ödedikleri ÖTV’nin bir kısmını (gerekli şartları sağlamaları halinde) iade talep edebilmeleri mümkündür. Bu iade talepleri mahsuben ya da nakden iade şeklinde olabilmektedir.

Nakit iade talep edilmesi halinde iade talebi vergi inceleme raporuna göre yerine getirilmektedir. Eğer bu mükellefler nakit iade talebi kadar teminat verirlerse vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde iadeleri gerçekleştirilmektedir.

ÖTS uygulaması sayesinde daha düşük oranda teminat uygulanabilmesi mümkün olabilecektir. 2. İMALATÇILARIN MÜRACAAT ŞARTLARI VE SERTİFİKA TALEBİ ÖTS almak isteyen mükelleflerin, genel ve özel şartları birlikte taşımaları ve tebliğin (3.3.2.2.1) bölümünde şartları belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucunun olumlu olması gerekir.

2.1. Genel Şartlar

a) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları,

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanunu’nda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

- Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükellef olmaması,

b) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, KDV (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini, her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan malların yasa dışı yollarla kullanılması/kullandırılması nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilmemiş olması, idari işlem tesis edilmiş olması halinde ise varsa bu işlemlere ilişkin açılan davaların mükellef lehine sonuçlanmış olması,

c) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla;

- Defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı liste bakımından haklarında düzenlenmiş birbirini izleyen son 10 vergilendirme dönemine ilişkin vergi inceleme raporunun (teminatın çözümüne ve iadeye ilişkin raporlar dahil) olumlu olması gerekmektedir. Olumlu rapordan kasıt, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili yönünden ve iade/teminat çözüm talebine veya beyana konu tutarın %10’undan fazla tutarda olumsuzluk tespiti bulunmayan rapordur.

2.2. Özel Şartlar

ÖTS verilebilecek mükellefler sertifika grubu bazında A, B ve C şeklinde sınıflandırılmış olup, bu mükelleflerin haiz olması gereken özel şartlar aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir.

2.2.1. ÖTS-A verilebilmesi için:

a) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla;

- ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

b) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

- Aktif toplamının 200.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,

- Net satışlarının 250.000.000 TL olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir),

- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması (hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.

Bu çalışanlardan en az 100’ünün imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz) gerekmektedir.

2.2.2. ÖTS-B verilebilmesi için:

a) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

- ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

b) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

- Aktif toplamının 100.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamının 25.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarının 50.000.000 TL,

- Net satışlarının 125.000.000 TL olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir),

- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 100 veya daha fazla olması (hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.

Bu çalışanlardan en az 40’ının imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz) gerekmektedir.

2.2.3. ÖTS-C verilebilmesi için:

a) Başvuru tarihinden önceki son iki takvim yılı itibarıyla;

- ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

b) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

-- Aktif toplamının 50.000.000 TL,

-- Maddi duran varlıkları toplamının 12.000.000 TL,

-- Öz sermaye tutarının 25.000.000 TL,

-- Net satışlarının 60.000.000 TL olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir),

- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 50 veya daha fazla olması (hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.

Bu çalışanlardan en az 20’sinin imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz) gerekmektedir.

Genel şartlarla birlikte yukarıda sayılan özel şartları sağlayan mükellefler ÖTS alabilmek için; sanayi sicil belgesi ve üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporunun aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. ÖTS’NIN İPTALİNİ GEREKTİREN HALLER

ÖTS düzenlenen mükelleflerin;

- Müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının tespiti veya - Tebliğin (3.3.2.1.1) bölümünde yer alan genel şartlar (vergi borcu bulunmama şartı hariç) ile (3.3.2.2.1) bölümünde belirtilen ÖTV Ön Kontrol Raporunun şartlarından bir ya da birkaçını, ÖTS aldıktan sonra kaybetmeleri halinde bu sertifika, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden iptal edilecektir.

Bununla birlikte, ÖTS sahibi şirketin ortaklık yapısının %10’dan fazla değişmesi (halka açık şirketlerde halka açık kısım hariç) halinde ÖTS’nin geçerliliğini koruyabilmesi için söz konusu değişimden itibaren bir ay içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa başvurulması gerekir. Bunun üzerine ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından bu uygulama için aranan şartların taşınıp taşınmadığı yeniden tespit edilecektir. Aranan şartların taşınmadığının veya belirtilen süre içerisinde başvurulmadığının tespiti halinde ÖTS iptal edilecek ve mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

ÖTS yukarıda sayılan nedenlerle iptal edilen mükellefler, şartları sağlasalar dahi, ÖTS’nın iptal edildiği ayı takip eden ay başından itibaren altı ay süre ile yeni ÖTS talebinde bulunamayacaklardır.

4. ÖTS UYGULAMASI ÖNCESİNDEKİ TEMİNATLAR

Tebliğin (V/A-3.3.2) bölümünde yer alan düzenlemeler uyarınca adlarına ÖTS düzenlenen mükelleflerin, ÖTS sahibi olmadan önce, mezkur bölüme konu mal ithalatları ile tebliğin (III/B-6), (III/C-1) ve (III/Ç-1) bölümleri kapsamında nakden iade taleplerine ilişkin vermiş oldukları teminatlardan, henüz vergi incelemesine sevk edilmemiş ya da incelemenin tamamlanmamış olması sebebiyle ilgili vergi dairelerince çözülmemiş olanları için, söz konusu mükelleflerin başvurusu üzerine, teminatın verildiği işleme göre ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine dair gerekli kontrollerin yapılması ve/veya ÖTVİRA’nın çalıştırılması suretiyle olumsuzluk tespit edilmeyen kısımları bakımından, ÖTS’ların türüne bağlı olarak belirlenmiş oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacak teminat tutarlarının çözümü işlemleri, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanacaktır.Kalan teminat tutarları ise vergi incelemelerinin neticesine göre sonuçlandırılacaktır.

5. ÖTS DÜZENLEMELERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

ÖTS hakkında yapılan düzenlemeler 01.05.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6. POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK PROPAN TESLİMLERİ

Tebliğde ayrıca propilen üretiminde kullanılacak propan teslimlerinde 0 (sıfır) ÖTV uygulanmasına dair aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 15.09.2019 tarihli ve 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1. maddesi uyarınca, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmişti.

ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan edeceklerdir.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ekini de dolduracaktır. Bu düzenlemeler 03.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

EK: Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.