'Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Gelir Ve Kazançlara Uygulanacak Vergi Tevkifat Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlenmiştir''

Konu:''Finansman Bonolarından Ve Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Elde Edilecek Gelir Ve Kazançlara Uygulanacak Vergi Tevkifat Oranı %15 Olarak Yeniden Belirlenmiştir''

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler, 24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 24.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 2006/10731 sayılı Kararın, 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan aşağıdaki düzenlemeye istinaden, menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının söz konusu gelir ve kazançlarından elde edilecek tevkifatın %0 olarak uygulanmasına devam edilecektir.

“c) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranları;

1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,

2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0,”

Saygılarımızla,

EK: 2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.