''E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden De Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru''

Konu:''Elektronik İmza Veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbabınca E-Smm Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden De Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru''

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına (SM, SMMM, YMM, Doktor, Mühendis, Avukat, Sanatçı, Menajer v.b.), 01/06/2020 1 tarihinden itibaren “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu” (e-SMM) uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını eSMM olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Uygulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın portal yöntemi üzerinden yararlanmak isteyen serbest meslek erbaplarının, https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresindeki başvuru formunu, Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların (https://ebelge.gib.gov.tr/esmmozelentegratorlistesi.html) bilgi sistemleri aracılığıyla yararlanmak isteyenlerin ise özel entegratörler tarafından oluşturulan elektronik ortamdaki başvuru formunu (HR XML Dosyasını), e-imza ya da mali mühürlerini kullanmak suretiyle imzalayarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, koronavirüs (COVID-19) salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-imza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-imza ya da mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükelleflerin, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanarak gerçekleştirebilmelerine imkan sağlandığı; İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükelleflerin ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabilecekleri açıklanmıştır.

Diğer yandan duyuruda, e-SMM uygulamasına dahil olan mükelleflerin 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya mali mühür kullanmalarının zorunlu olduğu, bu nedenle 01.06.2020 itibariyle uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yukarıda belirtilen şekilde (e-imza veya mali mühür edinmeden) yapacak serbest meslek erbabının, en geç Haziran ayı içinde elektronik imza veya mali mühürlerini temin ederek 01.07.2020 tarihinden itibaren (yukarıda açıklandığı üzere, uygulamaya dahil olunan ay sonuna kadar kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlenmesi mümkün olduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini e-SMM belgesi olarak elektronik ortamda e-imza veya mali mühür kullanmak suretiyle düzenlemelerinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Bu çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal aracılığı ile yararlanacak serbest meslek erbabının, gerek portal hesaplarına giriş için gerekse portal üzerinden düzenleyecekleri e-SMM belgelerini imzalamak için e-imza ya da mali mühürlerini ivedilikle Haziran ayı geçilmemek suretiyle temin etmeleri gerektiği duyuruda vurgulanmıştır.

Ayrıca duyuruda, e-SMM uygulamasından özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerden, yukarıda bahsedilen nedenlerle e-imza ya da mali mühürlerini temin edememiş olanların da, yasal süre içerisinde uygulamaya başvurmak adına, yukarıda açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yapabilecekleri; bu kapsamda başvuru yapacak mükelleflerin, eimza/mali mühürlerini temin etmelerini müteakip sözleşme imzaladıkları özel entegratör tarafından uygulamadan yararlanma yöntemlerinin elektronik ortamda otomatik olarak değiştirebileceği de açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

EK: - Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu -İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden e-SMM (Elektronik Serbest Meslek Makbuzu) uygulaması başvuru adımlarına dair kılavuz

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.