"2019 Hesap Dönemleri Brüt Satışları 25 Milyon TL Ve Üzeri Olan Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları"

Konu:"E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Ve 2018 Veya 2019 Hesap Dönemleri Brüt Satışları 25 Milyon TL Ve Üzeri Olan Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları"

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin “IV.3.5. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün 7. Maddesinde yer verildiği üzere, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.

Sirkülerimize konu edilen mükellef grubu itibariyle, aynı tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde ise “Bu Tebliğin “IV.3.5.” numaralı bölümünde belirtilen mükelleflerin, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur” düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, “e-fatura uygulamasına kayıtlı olan” ve 2018 veya 2019 hesap dönemi brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve fazlası olan mükelleflerin en geç 01.07.2020 tarihine kadar eirsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur (herhangi bir yeni erteleme olmazsa).

Tebliğin “VIII. Diğer Hususlar” başlıklı bölümüne göre ise: “Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

E-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir”. E-irsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce uygulamaya geçtikleri ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine (alıcının e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmasına bakmaksızın tüm sevk irsaliyelerini) e-irsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Alıcının e-irsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen e-irsaliye, alıcısına sistem içinden iletilemeyecek olup, düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla ya da kâğıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilecektir.

Saygılarımızla, 

EK E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.