ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNİN İMZA BEYANI İLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu: ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNİN İMZA BEYANI MUKİMİ OLDUĞU ÜLKENİN YETKİLİ MAKAMINCA ONAYLANMAK SURETİYLE DE DÜZENLENEBİLECEKTİR

22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeye göre, şirket kuruluşlarında yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanlarının sadece o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle verilebileceğine dair düzenleme, bu kişilerin imza beyanlarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebileceği şeklinde genişletilmiştir.

Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre onaylatılması (apostil işleminin yapılması) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmesi zorunlu olacaktır.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

(6) Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.

(6) Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

 

Değişiklikler 22.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

 

EK:

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.