"Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir"

Konu:"Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir"

13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği (TCMB) ile reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir. Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri gereği alacak ve borç senetlerine reeskont işlemi uygulamayı tercih eden mükellefler, 238 Seri No.lı VUK Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre senetler üzerinde faiz oranı belirtilmemişse, reeskont faiz oranı olarak TCMB tarafından tespit edilen kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranını esas almak zorundadırlar.

Ayrıca VUK’nun 281. ve 285. maddeleri uyarınca, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketlerinin, alacaklarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü kıymetine irca etmeleri zorunludur. 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TCMB tebliği uyarınca 13.06.2020 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 10 olacaktır.

Bu oran son olarak 21.12.2019 tarihinde % 13,75 olarak ilan edilmişti. Söz konusu oranın son altı yıldaki seyri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30.04.2013 tarihinde yayınlamış olduğu 64 No.lı VUK Sirküleri gereği, alınan veya verilen vadeli çekler için de reeskont hesaplaması yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla, 

EK: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/168 - "Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiş...

SİRKÜLER Sayı:2020/168 - "Vergi Usul Kanunu Kapsamında Senet Ve Çekler İçin Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir"