"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır"

Konu:"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır"

2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, ülkenin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Kararname kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine uygun bulunan ve desteklenmesi için Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen projeler için çok özel destekler sağlanmaktadır.

28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. 1. Karara “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)” ve “Kullanıcı” tanımları eklenmiştir.

2. Kararın ikinci maddesinde “İşletme dönemi” ve “Yatırım dönemi” kavramlarının tanımlandığı bentler yürürlükten kaldırılmak suretiyle Karar metninden çıkarılmış, buna bağlı olarak kararın “Yetki ve denetim” başlıklı 10. maddesinde geçen “yatırım ve işletme döneminde” ibaresi de yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Kararın “Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler” başlıklı 4. maddesinin ikinci fıkrası, artık başvuruların E-TUYS sistemi üzerinden yapılacak olmasına bağlı olarak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu fıkra aşağıdaki gibi oluşmuştur: “(2) Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

Bu fıkra hükümleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak Üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmaz.” Bu yeni fıkranın ikinci cümlesi 18.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

4. Kararın “Müeyyide başlıklı 11. maddesinde aşağıdaki iki yeni fıkra eklenmiştir. “(3) Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülür ve varsa fazladan yararlandırılan destekler birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin, bu Kararın onuncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararı yürürlükten kaldırılır.

Belirtilen sürede taşlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanı’nca bir yıl ek süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş Destek Kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlar.”

5. Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen enerji desteği ödemesi konusunda, söz konusu enerji desteği uygulamasına firmanın talebi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçtiğinin tespiti halinde de başlanabileceğine ve bu tespitin nasıl yapılacağına dair düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu fıkraya eklenen düzenleme aşağıdaki gibidir.

“Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırımın tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir.

Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir.

Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırını tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez.” Düzenleme 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

6. Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12. maddesine eklenen aşağıdaki fıkra ile sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilmesi sağlanmıştır. “(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir, Düzenleme 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 7. Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12. maddesine eklenen aşağıdaki fıkra ile, tamamlama vizesine müteakiben üç yıl boyunca net satışlarının %2’si oranında Ar-Ge harcaması yaptığı tespit edilecek yatırımcıların yatırıma katkı oranının beş puan ilave edilmek suretiyle indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi sağlanmıştır. (16) Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteği, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır,” Düzenleme 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

8. Karara ekli “EK-1 : PROJE BAŞVURU FORMATI” adlı belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

• “Bölüm-1: Firma ve Proje Künyesi” başlıklı kısmına “Grup Şirketleri Bilgileri” bölümü eklenmiş,

• “Bölüm-2: Yatırım Fizibilitesi” başlıklı kısmında genel başlık şeklinde yer alan “3- Teknik analiz”, “4-Ekonomik analiz” ve “5-Mali ve kârlılık analizleri” bölümleri alt başlıklar şeklinde detaylandırılmış; fizibilite raporunda söz konusu analizlerin ne şekilde yapılması gerektiğine dair detaylı açıklamalar yapılmış,

• Belgeye “Bölüm 5- Genel Değerlendirme ve Sonuç” başlıklı bir bölüm ve “Not” kısmı eklenmiştir.

Saygılarımızla, 

EK: 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/176 - "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır"
SİRKÜLER Sayı:2020/176 - "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır"