TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA YAPMASI GEREKENLERİN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25.08.2020 tarih ve 75935942- 050.01.04-[01/103] sayılı “TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Değiştirilmesi” konulu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kararı ile, 19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13.09.2018 tarih ve (03/161) sayılı “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı”nın ekli listesinin 4.maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını
(TFRS) kullanması zorunlu olan kurum, kuruluş ve işletmeler aşağıdaki gibidir.

Değişiklik öncesi liste:                                                      Değişiklik sonrası liste:

1)  6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a)             Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b)      Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen şirketler,

c)        Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan şirketler,

d)      Yatırım kuruluşları,

e)     Kolektif yatırım kuruluşları,

f)     Portföy yönetim şirketleri,

g)      İpotek finansmanı kuruluşları,

h)      Bağımsız denetim kuruluşları,

i)      Gayrimenkul değerleme kuruluşları,

j)      Derecelendirme kuruluşları,

k)           Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

l)      Varlık kiralama şirketleri,

m)      Merkezî takas kuruluşları,

n)      Merkezî saklama kuruluşları,

o)      Veri depolama kuruluşları,

1)  6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a)             Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b)      Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen şirketler,

c)        Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan şirketler,

d)      Yatırım kuruluşları,

e)     Kolektif yatırım kuruluşları,

f)     Portföy yönetim şirketleri,

g)      İpotek finansmanı kuruluşları,

h)      Bağımsız denetim kuruluşları,

i)     Gayrimenkul değerleme kuruluşları,

j)     Derecelendirme kuruluşları,

k)           Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

l)     Varlık kiralama şirketleri,

m)     Merkezî takas kuruluşları,

n)      Merkezî saklama kuruluşları,

o)      Veri depolama kuruluşları,

p) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

–   Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.

–  Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

–  Çalışan sayısı elli ve üstü.

 

2) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a)  Bankalar,

b)  Finansal kiralama şirketleri,

c)  Faktoring şirketleri,

d)  Finansman şirketleri,

e)  Varlık yönetim şirketleri,

f)  Derecelendirme kuruluşları,

g)  Finansal holding şirketleri,

p) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

–   Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.

–  Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

–  Çalışan sayısı elli ve üstü.

 

2) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a)  Bankalar,

b)  Finansal kiralama şirketleri,

c)  Faktoring şirketleri,

d)  Finansman şirketleri,

e)  Varlık yönetim şirketleri,

f)  Derecelendirme kuruluşları,

g)  Finansal holding şirketleri,

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları

 

3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

 

4)  Borsa    İstanbul   Piyasalarında   faaliyet göstermesine izin verilen;

a) A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

–  Brüt satış toplamı iki yüz elli milyon ve üstü Türk Lirası.

–  Aktif toplamı 10 milyon ve üstü Türk Lirası.

–  Çalışan sayısı yirmi beş ve üstü.

b)  Kıymetli maden aracı kurumlan,

c)    Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları

 

3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

 

4)  a) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

–   Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası,

–     Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası,

–  Çalışan sayısı 25 ve üstü.

b) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumlan

ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

25.08.2020 Tarih ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı “TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Değiştirilmesi” Konulu KGK Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/214 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA YAPMASI GEREKENLERİN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER Sayı: 2020/214 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL RAPORLAMA YAPMASI GEREKENLERİN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER