SON ÜÇ MALİ YILA AİT DÖVİZ GELİRLERİNİN TESPİTİ KONUSUNDA SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DÜZENLEME

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16. maddesine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki
(7) no.lı fıkra eklenmiştir.

“(7) Firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve birinci fıkraya uygun olacak şekilde bankalara ve finansal kuruluşlara belgelenmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilebilir. Bu durumda eski döviz geliri beyanlarının üçüncü mali yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.”

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile yapılan düzenlemeye istinaden, döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilirler. Söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esasları TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde düzenlenmiştir.

Genelgenin 16. maddesine göre, son üç mali yılın döviz gelirleri, son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Genelge ekinde yer alan Ek-2) ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespiti ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir. Ayrıca firmalar yıllık hesap dönemini takip eden yılın başından itibaren döviz geliri beyanlarını güncelleyebilirler. F irmalarca güncellenmeyen döviz geliri beyanlarına her yıl dördüncü ayın son iş gününden itibaren bir önceki yıl dahil edilir ve eski döviz geliri beyanlarının üçüncü yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

Yukarıda yer verilen değişikliğe göre, döviz kredisi kullanımları kapsamında son üç mali yıla ait döviz gelirleri beyan edilirken firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, üçüncü mali yıla ait döviz gelirlerinin yerini alabilecektir. Bu durumda ilgili mali yıllardan en eski tarihli olan üçüncü mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Elbette içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirlerinin SMMM veya YMM tarafından tespit edilmesi gerekecektir.

Saygılarımızla,

EK:

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/228 -SON ÜÇ MALİ YILA AİT DÖVİZ GELİRLERİNİN TESPİTİ KONUSUNDA SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DÜZENLEME

SİRKÜLER Sayı: 2020/228 -SON ÜÇ MALİ YILA AİT DÖVİZ GELİRLERİNİN TESPİTİ KONUSUNDA SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DÜZENLEME