Sirküler Sayı: 2020/233

MEVDUAT HESAPLARINA ÖDENEN FAİZLER İLE KATILIM BANKALARINDA KATILIM HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzeremevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankalarındaki katılım hesaplarına verilen kâr payları üzerinden uygulanacak gelir vergisi stopaj oranları indirimli olarak yeniden belirlenmiştir.  Söz konusu hesapların vadelerine göre farklı şekilde uygulanmakta olan %15, 12 ve %10 oranları sırasıyla %5, %3 ve %0 oranlarına indirilmiştir. Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faizlerde uygulanacak gelir vergisi stopaj oranlarında ise değişiklik olmamıştır.

 

Düzenleme 30.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

 

Buna göre, mevcut mevduat ve katılım hesapları ile 31.12.2020 tarihine kadar açılacak hesaplardan elde edilecek faiz veya kâr paylarına yukarıdaki indirimli oranlar uygulanacak, 01.01.2021 tarihinden itibaren açılacak hesaplara ise değişiklikten önceki oranlar uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/233

Sirküler Sayı: 2020/233