Sirküler Sayı: 2020/237

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında yer alan transfer fiyatlandırması raporlama standartları çerçevesinde düzenleme yapılmış ve sonrasında 01.09.2020 tarih ve 31231 Sayılı Resmi Gazete’de, 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ yayınlanmıştı.

İlgili Tebliğ’de mükelleflerin belirli değer eşiklerine göre belirlenen belgelendirme yükümlülükleri;

 

  • Genel rapor (Master file),
  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporu (Local File),
  • Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu (Notification) ve Ülke bazlı rapor (CbCR) ile
    • Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formdan oluşmaktadır.

 

Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin bildirim ve ülke bazlı rapor, Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun bir yükümlülüğüdür.

 

Bununla birlikte, Ülke bazlı Raporun hangi ülkeden verileceği Tebliğ’de belirli koşullara bağlanmış olup, bu koşullar aşağıdaki gibidir:

1. Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi olması durumunda, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporun hazırlanarak elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

2. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda ise aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması durumunda ülke bazlı raporun Türkiye’den verilmesi gerekmemektedir.

a. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması,

b.  İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ve Ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunması.

3. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda Vergi İdaresine sunması gerekmektedir:

a. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması,

b. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması ve İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması,

c. Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunması, İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın ve ayrıca ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının olması, ancak bilgi paylaşımında sistemik bir hata olması.

Yukarıda belirtilen yetkili makam anlaşması, Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) olup, bu ifade birden fazla Yetkili Makam Anlaşması (CAA) yapmak yerine, çok taraflı anlaşmaları ifade etmektedir. Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının yasal dayanağı ise Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Konulu Çok Taraflı Sözleşme’nin altıncı maddesidir.

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasına dayanılarak geliştirilen diğer bir anlaşma modeli ise “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” dır. 

01.10.2020 tarih ve 31261 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2019 tarihinde imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” onaylanmıştır. Bununla birlikte, Anlaşma, Türkiye’nin ilgili anlaşmanın 8. Maddesine göre anlaşmanın tarafları, yürürlük   tarihi   ve   diğer   bilgilerin   Eşgüdüm   Organı   Sekretaryasına tam   olarak iletmesinin ardından ve Eşgüdüm Organı Sekretaryasının da anlaşmayı imzalayan yetkili  makamlar ve anlaşmanın hangi yetkili makamlar arasında uygulanmakta olduğu bilgisini içeren listeyi OECD web sitesinde yayımlaması ile etkin hale gelecektir.

Sonuç olarak ilgili Anlaşma etkin hale gelinceye kadar, Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda, Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda Türkiye İdare’sine sunması gerekmektedir.

Ülke Bazlı rapor ile ilgili bir diğer yükümlülük de Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu (Notification)’dur. Bilindiği üzere ülke bazlı raporlama kapsamına giren Çok Uluslu İşletmeler grubu üyelerinin;

×        Nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları,

×        Grup adına hangi işletmenin raporlama yapması gerektiğini ve

×        Raporlanan hesap dönemi hakkındaki bilgileri

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim formu (Notification) ile vermeleri gerekmektedir. İlk ülke bazlı rapor için bildirimler 30 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar, söz konusu tebliğ ekindeki Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

 30 Ekim tarihine kadar Anlaşma’ya ilişkin taahhütlerin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak Bildirim Formunun doldurulması ve konunun Nihai Ana İşletmenin mukim olduğu ülke bazında takibi gerekmektedir.

 

Gelişmeler ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

3038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Gökçe GÜCÜYENER

Transfer Fiyatlandırması, Ortak

Mazars/Denge Transfer Fiyatlandırması Departmanı

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/237

Sirküler Sayı: 2020/237