E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

01.01.2021 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefler ile ilgili olarak bazı tereddütlerin hasıl olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu tereddütleri gidermek adına, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ve sirkülerimiz ekinde yer alan duyuruda özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

1 Sıra No.lı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre;

  • E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),
  • Söz konusu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1.1.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 1 Sıra No.lı Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2.1. e-Defter Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrası gereğince, e-Fatura uygulamasına geçmesi gerektiği için e-Defter uygulamasına da geçmesi gereken sektör ve mükellef grupları, 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde açıklanmış olup, bu bağlamda aşağıdaki sayılan mükelleflere zorunluluk getirilmişti.

  • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,
  • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
  • 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle 2020 yılı içinde iştigal etmeye başlayan mükellefler.

 

Yukarıdaki mükelleflerin 1 Sıra No.lı Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen süreler dahilinde e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirtilen şartları taşımayan, ancak aynı tebliğ kapsamında kendilerine e-irsaliye, e-arşiv fatura, e-bilet ve e-müstahsil makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin, e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, e-defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden gerek mükellefiyet türü gerekse işletme ölçeği nedeniyle gelir-gider kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutanların, bilanço usulüne göre defter tutmaya başlayana kadar e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

EK:

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/293

Sirküler Sayı: 2020/293