Sirküler Sayı: 2020/309

2021 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 313 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılı için geçerli olmak üzere bazı had ve tutarlar ile 2021 yılı gelir vergisi tarifesi yeniden belirlenmiştir.

 

1. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Ücret dışındaki gelirler için

 

24.000 TL’na kadar

%15

53.000 TL’nın 24.000 TL’sı için 3.600 TL, fazlası

%20

130.000 TL’nın 53.000 TL’sı için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nın 130.000 TL’sı için 30.190 TL, fazlası

%35

650.000 TL’dan fazlasının 650.000 TL’sı için 212.190 TL, fazlası

%40

 

Ücret gelirleri için

 

24.000 TL’na kadar

%15

53.000 TL’nın 24.000 TL’sı için 3.600 TL, fazlası

%20

190.000 TL’nın 53.000 TL’sı için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nın 190.000 TL’sı için 46.390 TL, fazlası

%35

650.000 TL’dan fazlasının 650.000 TL’sı için 207.390 TL, fazlası

%40

 

2. Evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara vergi muafiyeti uygulamasında satış haddi

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9. Maddesinin 10. bendine göre, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara esnaf muafiyeti verilmiştir. 7256 sayılı Kanunla yapılan bu yasal düzenleme 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmişti.

 

Bu düzenleme kapsamında elde edilen hasılatın 2021 yılında 240.000 TL’nı aşması halinde, mükellef, izleyen takvim yılı (2022) başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalanamayacaktır.

 

3. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

4. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25 TL olarak tespit edilmiştir.

 

5. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 13 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Hatırlanacağı üzere söz konusu istisna, 7194 sayılı Kanun ile GVK’nun 23/10. maddesine 10 TL olarak belirlenmek suretiyle eklenmiş ve aynı Kanun ile söz konusu istisna uygulamasının yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmişti.

 

 

6. Engellilik indirimi tutarları

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.500 TL, ikinci derece engelliler için 860 TL, üçüncü derece engelliler için 380 TL olarak tespit edilmiştir.

 

7. Binek otomobillerin iktisabında gider olarak dikkate alınacak KDV ve ÖTV tutarları ile amortisman yoluyla indirim yapılabilecek tutarlar

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının;

 

- (1) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerinin iktisabına ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2021 yılı için 150.000 TL,

 

- (7) numaralı bendinde yer alan binek otomobillere ilişkin olarak amortisman yoluyla indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 2021 yılı için 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 2021 yılı için 320.000 TL,

 

olarak belirlenmiştir.

 

Aynı hadler, GVK Madde 68 kapsamında serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobil giderlerine yönelik olarak da geçerli olacaktır.

 

8. Binek otomobil kira giderlerine dair sınır

 

GVK Madde 40/1’e göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin belirli bir kısmı vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.

 

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 2021 yılı için 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Bu sınır GVK Madde 68 kapsamında serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobil giderlerine yönelik olarak da geçerli olacaktır.

 

9. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

 

10. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere;

 

-  1 numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL,

-  2 numaralı bent için 76.000 TL,

-  3 numaralı bent için 150.000 TL,

 

olarak tespit edilmiştir.

 

11. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

12. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

13. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

14. Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/15 maddesine göre, 2021 yılında basit usulde tespit edilecek ticari kazançların yıllık 14.000 TL’sına kadar olan kısmı gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Kanunun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20. maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu indirim uygulamasından yararlanamayacaktır.

 

15. Vergiye uyumlu mükelleflerde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan verginin %5’i oranında indirim uygulamasında üst sınır

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığı altında düzenlenen uygulamada, söz konusu maddede yer verilen şartları taşıyan mükellefler tarafından 1.1.2021 tarihinden itibaren verilecek yılık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanabilecek azami indirim tutarı 1.500.000 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

16. Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar

 

16.1. Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

 

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 27.12.2019 tarihli ve 30991 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

 

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

 

 

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü(TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

 

 

Değerli Kağıt

250.000

280.000

310.000

360.000

 

Şeker –Çay

190.000

250.000

240.000

300.000

 

Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb.

190.000

250.000

240.000

300.000

 

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto– Sigara–Tütün

190.000

250.000

240.000

300.000

 

Akaryakıt ( LPG hariç )

280.000

300.000

360.000

420.000

 

 

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle 136 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

16.2. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın 31.12.2021 tarihine kadar devam etmesini uygun görmüştür.

 

17. 2020 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 76. maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44. maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

 

Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76. maddesinin ikinci fıkrası 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

 

İndirim oranı; Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %9,11’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %10,70’tir. Buna göre, 2020 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%9,11/%10,70 =) %85,1 olmaktadır.

 

Bu kapsamda, 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve GVK’nın 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

 

GVK geçici 67. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1.1.2006 tarihinden itibaren nihai olarak  tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/309

Sirküler Sayı: 2020/309