DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 2021 YILI HADLERİ BELİRLENMİŞTİR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 78 Seri No.lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Değerli Konut Vergisi’ne dair 2021 yılında uygulanacak hadler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Emlak Vergisi Kanunu’nun “Konu” başlıklı 42. maddesinde yer alan tutarın tespiti

2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42. maddesinde yer alan tutar; 2020 yılına ait tutarın (5.000.000 TL) [1], 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Emlak Vergisi Kanunu’nun “Matrah ve nispet” başlıklı 44. maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti

2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında arttırılması suretiyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. [2]

 

Taşınmazın değeri

Oran

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’nı aşan kısım için

Binde 3

10.455.000 TL’na kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’sı için 7.842 TL, fazlası için

Binde 6

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’sı için 23.526 TL, fazlası için

Binde 10

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

78 Seri No.lı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr      

 

[1] 7221 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca 20/02/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

[2] 7221 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca 20.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 2020 yılı tarifesi Kanunun 44. Maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmişti:

 

Taşınmazın değeri

Oran

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’nı aşan kısım için

Binde 3

10.000.000 TL’na kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’sı için 7.500 TL, fazlası için

Binde 6

10.000.000 TL’dan fazla olanlar 10.000.000 TL’sı için 22.500 TL, fazlası için

Binde 10

Document

Sirküler Sayı: 2020/314

Sirküler Sayı: 2020/314