VERGİ YARGISINDA 2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK HADLER

Bilindiği üzere vergi yargısında, ilk derece mahkemesi (vergi mahkemesi), istinaf (Bölge İdare Mahkemesi) ve temyiz (Danıştay) olmak üzere üç aşamalı bir sistem uygulanmaktadır. Uyuşmazlık konusu tutar; söz konusu mahkeme kararlarının kesinleşmesi, istinaf ya da temyiz başvurusu yapılmasında önem arz etmektedir.

Uyuşmazlık konusu olan davanın istinaf ya da temyiz başvurusu yapılması ile ilgili hadler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun aşağıda yer alan Ek-1. maddesine göre her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir.

Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.”

Bu çerçevede 2021 yılında geçerli olacak bazı yargı hadleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

1- İlk Derece Mahkemelerinin Kesin (İstinaf Yoluna Gidilemeyen) Kararlarına İlişkin Parasal Sınır

Uyuşmazlık miktarı 2021 yılı için 7.000 TL’nın altında olan davalar hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı kanunun 45/1 maddesi uyarınca kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. (2019 yılı 6.000 TL, 2020 yılı 7.000 TL)

 

2- İstinaf Mahkemelerinin Kesin (Temyiz Yoluna Gidilemeyen) Kararlarına İlişkin Parasal Sınırlar

Uyuşmazlık miktarı 2021 yılı için 192.000 TL’nın altında olan davalarda, bölge idare mahkemesince verilen kararlar 2577 sayılı kanunu 46/b maddesi uyarınca kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. (2019 yılı 144.000 TL, 2020 yılı 176.000 TL)

 

3- Duruşma İçin Parasal Sınır

Uyuşmazlık miktarı 2021 yılı için 57.000 TL’nın üzerinde olan davalar ile iptal davalarında 2577 sayılı kanunun 17/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.”

Vergi Mahkemelerince verilecek kararlarda 2021 yılında konusu 7.000 TL’nı geçmeyenlerde verilen kararlar kesin olacak, konusu 7.000 TL’nı geçen davalarda ise istinaf yolu açık olacaktır. İstinaf mahkemelerince 2021 yılında verilecek kararlarda ise konusu 192.000 TL’nı geçmeyen davalar için verilecek kararlar kesin olacak olup, konusu 192.000 TL’nı geçen davalarda ise verilecek kararlara karşı temyiz yoluna başvurmak mümkün olacaktır. 

İstinaf ya da temyiz yoluna başvurulmuş olması, yürütmeyi durdurmayacağından, ayrıca yürütmenin durdurulmasının da talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/315

Sirküler Sayı: 2020/315