Sirküler Sayı: 2021/003

ŞEHİRLERARASI TARİFELI YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN (D1) YETKİ BELGELİ İŞLETMELERİN E-BİLET UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.12.2020 tarihinde şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden (D1) yetki belgeli işletmelerin e-bilet uygulamasına geçiş zorunluluğu hakkında yayınlanan duyuruda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmelere 01.01.2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçme, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu tebliği ile kendilerine e-Bilet ve e-Yolcu Listesi düzenleme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 31.12.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek üzere gerekli hazırlıklarını yapmaları ve 01.01.2021 tarihi itibariyle e-Bilet uygulamasına dahil olmaları zorunlu bulunmaktadır.

E-Bilet uygulamasına dahil olacak mükelleflerin;

a) E-Fatura uygulamasına dahil olması,

b) 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Bilet düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

c) 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde, e-Bilet uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması,

gerekmektedir. 

Zorunluluk getirildiği halde e-Bilet uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile elektronik olarak düzenlenmesi gereken bilet ve yolcu listesini, 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Bilet, e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin birinci fıkrasının 1 ilâ 5 numaralı bentlerinde sayılanlar [1]) hakkında Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.

Diğer yandan, e-Bilet uygulamasına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna (01.01.2021 tarihinde uygulamaya dahil olanlar için 31.01.2021 tarihine) kadar, söz konusu yolcu biletlerini ve yolcu listelerini kâğıt ortamda da düzenleyebileceklerdir. Ancak, bu durumda aynı işlem için e-Bilet veya kâğıt biletten sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

EK

Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Faaliyetiyle İştigal Eden (D1) Yetki Belgeli İşletmelerin e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/003

Sirküler Sayı: 2021/003