OCAK AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Ocak ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI İLE ASGARİ GİDERİM TUTARININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

2020 YILI OCAK, ŞUBAT VE MART AYLARINA AİT E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ 15 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

E-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına dair 25/04/2020 tarih 2020/131 ve 14/10/2020 tarih 2020/247 sayılı sirkülerlerimizde açıklamalar yapılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanan E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda e-defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi

Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre 2020 yılı e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları aşağıdaki gibi olacaktır. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman ilgili dosyaları yüklemekte serbest olacaklardır.

 

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

2020 / Ocak-Şubat-Mart

15 Ocak 2021 tarihine kadar

2020 / Nisan-Mayıs-Haziran

15 Şubat 2021 tarihine kadar

2020 / Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Mart 2021 tarihine kadar

2020 / Ekim-Kasım

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021 tarihine kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021 tarihine kadar

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

2020 TAKVİM YILI İÇİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI OLUŞAN VE MAHSUBEN İADESİ TALEP EDİLEN ANCAK YIL İÇİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞMEYEN TUTARLARIN EN GEÇ 2021 OCAK KDV BEYANNAMESİNDE İLGİLİ SATIRA YAZILARAK DEVREDEN KDV OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

01.01.2021–30.06.2021 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

  

01.01.2021–30.06.2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL, gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları ise 6 yaşından büyük her çocuk için (aylık) 41,45 TL, 0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık) 82,89 TL olarak uygulanacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

UKRAYNA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENMİŞTİR

 

3412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün yürürlük tarihi 30.11.2020 olarak tespit edilmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ (SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM) UYGULAMASINDA 2020 SONU İTİBARİYLE YAPILACAK HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK FAİZ ORANI %19,62 OLACAKTIR

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendine göre, sermaye şirketleri, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili yasa maddesinde açıklanan şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak tutarı, vergiye tabi kurum kazancından indirebileceklerdir.

 

Bu çerçevede nakit sermaye artışında faiz indirimi (sermaye artırımında indirim) uygulamasında 2020 sonu itibariyle yapılacak hesaplamada dikkate alınacak faiz oranı %19,62 olacaktır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

 

E-Defter Saklama Uygulamasında güncelleme yapıldığı, söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ BAŞKANLIK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİNİN 15 OCAK 2021 TARİHİNDEN 05 ŞUBAT 2021 TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

 

2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihi 15.01.2021 tarihinden 05.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 24, 27 VE 28. MADDELERİNDE BELİRTİLEN DESTEK TUTARLARININ ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANINDA ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR

 

3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun;

 

a) Geçici 24. maddesinin birinci fıkrasında,

 b) Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde,

c) Geçici 28. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına karar verilmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

 

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ila 49. maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-DEFTER BERAT DOSYALARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile, geçici vergi dönemi itibarı ile berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin bu tercihlerini 31.01.2021 tarihine kadar e-defter uygulama sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dahil edilmiş olup, mükelleflerin e-beyanname programından gerekli güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-BEYANNAME SİSTEMİNDE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMELERİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tarafından yayınlanan duyuru ile, Değerli Konut Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/ ) uygulamasının açıldığı açıklanmıştır.

 

Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belgenin, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi gerekecektir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNDE E-BELGE UYGULAMALARINA BAĞLI OLARAK YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

 

523 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NCA ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİNE TAMAMEN ARA VERİLMESİNE VEYA TAMAMEN DURDURULMASINA KARAR VERİLEN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR

 

524 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST LİMİTİ YÜKSELTİLMİŞTİR

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ MÜCBİR SEBEP DURUM SORGU EKRANI AÇILMIŞTIR

 

524 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 01.12.2020 tarihi (bu tarih dahil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

 

Söz konusu mücbir sebep kapsamında olunup olunmadığı İnteraktif Vergi Dairesinin “Bilgilerim” kısmından “524 Sıra No’lı VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu ve Dilekçesi” bölümünden sorgulanabilecektir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 

30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranların % 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN OLDUĞU YERLERDE DÖNÜŞÜM PROJELERİ KAPSAMINDA YENİ KONUT İNŞAATLARINA İLİŞKİN TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANINA DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE AKDEDECEĞİ KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİ DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENEBİLECEKTİR

 

Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmelerinin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün hale getirilmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Document

Sirküler Sayı: 2021/028

Sirküler Sayı: 2021/028