Teknolojii Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Yeni Sektörlere İlişkin Öncelikli Ürün Listeleri Belirlenmiştir

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliği hakkında 23/09/2019 – 2019/136 sayılı sirkülerimizde bilgi vermiştik. Söz konusu sirkülerimizde programın amaçları, başvuru esasları, öncelikli ürün listesi, çağrı planları gibi temel bazı hususlara dair bilgilere geçmiş sirkülerlerimize atıf yapılmak suretiyle yer verilmişti.

Programın amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanması öngörülmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na başvuru yapabilmek için temel şart, yatırım projesinin Bakanlık tarafından ilan edilecek “Öncelikli Ürün Listesi”nde yer almasıdır.

Ürün listeleri; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecektir.

 

Buna göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip;

 

 • Kimya (NACE Kodu 20),
 • Eczacılık (NACE Kodu 21),
 • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),
 • Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26),
 • Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27),
 • Makine (NACE kodu 28),
 • Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

 

sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilecektir.

 

Söz konusu program kapsamında ilk ilan edilen öncelikli ürün listesi makine sektörüne yönelik olarak belirlenmiş ve Öncelikli Ürünler Listesi Tebliği ekinde ilan edilmişti.( 23/09/2019 – 2019/136 sayılı sirküler)

 

Bu defa, 27.02.2021 tarih ve 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’nin “Öncelikli ürün listesi” başlıklı 3. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve tebliğ ekinde yer alan makine sektöründeki ürün listesi güncellenmiş, ayrıca 7 yeni sektöre yönelik öncelikli ürün listesi eklenmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

Öncelikli ürün listesi

 

MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

 

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

 

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

 

(5) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1'de yer alan listede belirlenmiştir.

Öncelikli ürün listesi

 

MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

 

 

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

 

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

 

(5) Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.

 

(6) Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2’de yer alan listede belirlenmiştir.

 

(7) Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3’te yer alan listede belirlenmiştir.

 

(8) Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4’te yer alan listede belirlenmiştir.

 

(9) Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5’te yer alan listede belirlenmiştir.

 

(10) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir.

 

(11) Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7’de yer alan listede belirlenmiştir.

 

(12) Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8’de yer alan listede belirlenmiştir.

 

Buna göre, öncelikli ürün listesi belirlenmiş sektörler ve ürün listesine dair ekler aşağıdaki gibidir:

 

 • Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1
 • Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2
 • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3
 • Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4
 • Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5
 • Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6
 • Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7
 • Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8

EK

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/057
Sirküler Sayı: 2021/057