Sirküler Sayı: 2021/063

524 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

25.01.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 524 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin, mücbir sebep döneminde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştı.

Söz konusu tebliğ hakkında 25.01.2021 – 2021/22 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, İçişleri Bakanlığı’nın 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi’nde, 1.3.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin dört ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış olduğu ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği, bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabileceklerinin karara bağlandığı; bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep halinin bahse konu mükellefler için sona erdiği açıklanmıştır.

Duyuruda, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükellefler tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesine müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/063
Sirküler Sayı: 2021/063