Sirküler Sayı: 2021/067

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun Gereği Yapılan Düzenleme

7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bilindiği üzere 5746 sayılı Kanundaki gelir vergisi istisnası, GVK geçici 75. Madde uyarınca, ücretlerden kesilen gelir vergisi beyanı ve sonrasında beyanname üzerinde terkin edilmesi şeklinde uygulanıyordu. Bu düzenleme 7263 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun metnine de eklenmişti. 4691 sayılı Kanun uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ise ücret gelir vergisi istisnası ücretlerden vergi kesintisi yapılmaması şeklinde uygulanıyor iken, 03.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere bu değiştirilmiş ve 5746 sayılı Kanundaki sistem 4691 sayılı Kanundaki gelir vergisi istisnası uygulaması için de benimsenmiştir. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışanların da ücretlerinden gelir vergisi hesaplanıp muhtasar prim hizmet beyannamesi beyan edilecek, ancak beyan edilen bu tutar beyanname üzerinde terkin edilecektir.

7263 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin olarak 05.02.2021 – 2021/34 sayılı sirkülerimizde detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye istinaden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde de gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu çerçevede muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin eklerinde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarındaki değişikliklere ilişkin olarak e-beyanname sisteminde yayınlanan duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

 

1. Matrah ve Vergi Bildirimi tablosunda yer alan 017 ödeme tür kodundaki "017- 4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı" ifadesi "017- 6550 sayılı Kanun Kapsamı" olarak değiştirilmiştir. Bu alan ile "Ekler" bölümünde bulunan 4691 sayılı Kanun eki arasında bağlantı kalmamıştır.

2. Vergiye Tabi İşlemler Alanına "Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar" bölümü eklenmiştir. Bu alana sadece vergilendirme dönemi 2021/Şubat ve sonrası için giriş imkânı sağlanmıştır.

3. 5746 sayılı Kanuna ilişkin "AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" bölümünde yer alan "Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" tablosunda alan adlarında düzenlemeler yapılmıştır.

4. 5746 sayılı Kanuna ilişkin "Terkin Oranı" kolonu 95, 90, 80 olarak düzenlenmiştir.

5. 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim bölümünde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Daha önce beyannamede 4691 sayılı Kanun kapsamında kesilmeyen gelir vergisi beyan edilip herhangi bir şekilde vergi bildirime bu tutarlar aktarılmaz iken, bunun yerine ücret matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsubu sonrasında kalan terkin edilecek gelir vergisinin beyan edilerek, bu tutarın vergi bildiriminde 011,012 ve 014 ödeme türleri üzerinden terkini uygulamasına geçilmiştir. Bugüne kadar Şubat/2021 vergilendirme dönemi için bu değişiklikten önceki ekleri kullanarak beyanname veren mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek yeni uygulamaya göre beyannamelerini düzeltmeleri mümkündür. Düzeltme vermeksizin beyannamenin önceki halini kullanarak verdikleri beyannamelerin geçerli olmasını isteyen mükelleflerin beyannameleri de herhangi bir vergi kaybı bulunmadığından geçerli sayılacaktır.

Duyuruda ayrıca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin kapsamlı değişikliğin 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya açılacak yeni versiyon ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/067
Sirküler Sayı: 2021/067