Sirküler Sayı: 2021/069

Akaryakıt istasyonlarındaki eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, kademeli olarak "yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar" haline dönüştürülmesine dair genel tebliğ yayınlanmıştır.

24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 527 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

30.11.2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiştir.

527 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile;

a) 24.03.2021 tarihinden önceki düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu tebliğle diğer özellikleri belirlenen

“Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,

b) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

c) YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık Bilgi İşlem Merkezine iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğe dair yapılan açıklamada, söz konusu tebliğ ile akaryakıt istasyonlarındaki belge sistemini disipline etmek, denetim kolaylığını sağlamak, gelir ve kurumlar ile katma değer vergilerindeki kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, kademeli olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesinin sağlanmış olacağı, söz konusu cihazlardan yapılan satışlara ilişkin mali verilerin çevrim içi veya Bakanlıkça belirlenen sürelerde periyodik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na veya Bakanlık Bilgi İşlem Sistemlerine aktarılarak bu verilerin elektronik ortamda takip edilmesi ve akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele eden ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/069
Sirküler Sayı: 2021/069