Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 2021 Sürümü Yayınlandı

30.03.2021 tarih ve mükerrer 31439 sayılı Resmi Gazete’de Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Stantardı (BOBİ FRS) 2021 Sürümü hakkında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 25.03.2021 tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı yayınlanmıştır.

30.03.2021 tarih ve mükerrer 31439 sayılı Resmi Gazete’de Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Stantardı (BOBİ FRS) 2021 Sürümü hakkında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 25.03.2021 tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı yayınlanmıştır.

BOBİ FRS ilk olarak 29.07.2017 tarihinde yayınlanmış ve 01.01.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu standart bağımsız denetime tabi olmakla birlikte Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal raporlama çerçevesini oluşturmaktadır.

BOBİ FRS’da büyük boy işletmeler için ilave yükümlülükler getirildiğinden, BOBİ FRS’na ilişkin düzenlemede, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesinde kullanılan ölçütler esas alınarak AB Muhasebe Direktifine uyumlu bir şekilde büyük boy işletme tanımı da yapılmaktadır.

BOBİ FRS 2021 Sürümü çalışmaları kapsamında büyük işletmelerin belirlenmesinde esas alınan aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin eşik değerler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

 

 

Önceki Değerler

Yeni Değerler

Aktif toplamı

75 milyon TL ve üstü

200 milyon TL ve üstü

Yıllık net satış hasılatı

150 milyon TL ve üstü

400 milyon TL ve üstü

Ortalama çalışan sayısına ilişkin eşik değer ise 250 ve üstü olarak dikkate alınmaya devam edilecektir.

1. BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş

BOBİ FRS’nı uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’nı uygulayamayacaklardır. Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’nı uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’nı uygulayabilmeleri için art arda en az iki yıl TFRS’nı uygulamış olması zorunlu bulunmaktadır.

 

2. Büyük işletme

BOBİ FRS’nın uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilecektir:

a) Aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerinin art arda iki raporlama döneminde altında kalması durumunda müteakip hesap döneminden itibaren büyük işletme olarak değerlendirilmeyecektir.

 

2.1. Esas alınacak finansal tablolar

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında; işletmenin, bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin BOBÎ FRS’na göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alınacaktır. Bununla birlikte işletmenin BOBİ FRS’na göre finansal tablo hazırlamayan bağlı ortaklıkları ve iştirakleri varsa bu bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınacaktır. Ayrıca işletmenin geçmiş iki raporlama dönemine ait BOBİ FRS’na göre hazırlanmış karşılaştırmalı finansal tablolarının bulunmadığı durumlarda, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, işletmenin söz konusu dönemler için varsa TFRS’na göre hazırlanmış finansal tabloları, olmaması halinde ise vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınacaktır.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında; işletmenin, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tablolarının kullanılması durumunda birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri için 16.02.2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na İlişkin Usul ve Esaslar’ın 9.  maddesinde yer alan hükümlere göre bu finansal tablolara ilişkin tutarlarda düzeltmeler yapılacaktır.

 

2.2. Bağlı ortaklıkların aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesaplamaya dahil edilmesi

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, işletmenin kendi aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına bağlı ortaklıklarının aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının tamamı eklenecektir.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında konsolide finansal tabloların kullanılması durumunda, konsolide finansal tablolara göre belirlenen aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı doğrudan dikkate alınacaktır.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin konsolide olmayan finansal tablolarının kullanılması durumunda, işletmenin kendi aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına bağlı ortaklıklarının aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının tamamı eklenirken BOBİ FRS’nın ''Konsolide Finansal Tablolar” bölümünün 22.25 paragrafının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eliminasyonlar yapılabilecektir. Eliminasyonların yapılmaması durumunda, birinci fıkradaki aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına ilişkin eşik değerler yüzde 20 artırılarak dikkate alınacaktır.

 

2.3. İştiraklerin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesaplamaya dahil edilmesi

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında, işletmenin kendi aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatından işletmenin iştirakteki payına düşen kısım eklenecektir.

Aktif toplamı hesabında işletmenin iştiraklerini özkaynak yöntemi kullanarak ölçmüş olduğu finansal tabloların kullanılması durumunda, bu tablolara göre belirlenen aktif toplamı doğrudan dikkate alınacaktır.

Aktif toplamı hesabında işletmenin iştiraklerini özkaynak yönteminden başka bir yöntemle ölçmüş olduğu finansal tabloların kullanılması durumunda ise, işletmenin kendi aktif toplamından iştiraklerin kayıtlı değerleri çıkarılacaktır. Bu tutara iştiraklerinin aktif toplamından işletmenin iştirakteki payına düşen kısım eklenecektir.

Yıllık net satış hasılatının hesabında, iştiraklerin ölçümünde kullanılan yönteme bakılmaksızın işletmenin kendi yıllık net satış hasılatına tüm iştiraklerinin yıllık net satış hasılatından işletmenin iştirakteki payına düşen kısım eklenecektir.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin iştiraklerini özkaynak yönteminden başka bir yöntemle ölçmüş olduğu finansal tabloların kullanılması durumunda, işletme ve iştirak arasında gerçekleşen işlemlerin etkileri işletmenin iştirakteki payı ölçüsünde elimine edilebilecektir.

 

2.4. Ortalama çalışan sayısının hesaplanması

Ortalama çalışan sayısının hesabında 16.02.2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınacaktır.

 

3. Kıdem tazminatına ilişkin geçiş hükümleri

29.07.2017 tarihli ve 30138 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ’in Geçici 2. maddesi uyarınca önceki hesap dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını eşit taksitlerle finansal tablolarına yansıtmakta olan işletmeler bu uygulamaya aynı şekilde devam edebileceklerdir. Bu durumda tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanacaktır.

 

4. Yürürlük tarihi ve geçiş

Bu Karar, 01.01.2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Bununla birlikte işletmeler, belirtilen tarihten önce başlayan hesap dönemlerinde bu Karar ekinde yer alan BOBİ FRS 2021 Sürümünü erken uygulamayı tercih edebilecektir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanacaktır.

BOBİ FRS 2021 Sürümünü erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, 29.07.2017 tarihli ve 30138 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ eki BOBİ FRS’nı (BOBİ FRS 2017 Sürümü) uygulayacaktır.

Bu Karar ekinde yer alan BOBİ FRS 2021 Sürümü, ilk defa uygulandığı raporlama döneminin başından itibaren ileriye yönelik olarak uygulanacaktır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/072
Sirküler Sayı: 2021/072