Mart Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Mart ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

2020/TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARINA AİT E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ 15 MART 2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

E-ARŞİV FATURA PORTALINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE GİRİŞTE “DOĞRULAMA HATASI” ALAN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR

3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay daha (17.05.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

524 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP HALİNDEN ETKİLENEN MÜKELLEFLERDEN FAALİYETLERİNE TEKRAR BAŞLAYANLAR HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği”, 10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasında yayınlanan duyuruda, ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’dan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’dan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına ve söz konusu Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İLE FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ HAKKINDA 6361 SAYILI KANUNDA DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri Kanunu’nda önemli değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olup, Kanunun yürürlük tarihi 07.03.2021 olarak belirlenmiştir. Söz konusu kanun finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri ile ilgili düzenlemeleri de kapsamaktadır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE 7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ YAPILAN DÜZENLEME

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

2021 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANMIŞTIR

56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,09 olarak tespit edilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKİ ESKİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN, KADEMELİ OLARAK “YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR” HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanunla kanunen kabul edilmeyen giderlerin düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(i) maddesine eklenen finansman gider kısıtlaması, finansman gider kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı tarafından bugüne kadar belirlenmemesi nedeniyle uygulama alanı bulmamıştı. Ancak söz konusu oran 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere %10 olarak belirlenmişti. Konu hakkında 05.02.2021 tarih ve 2021/32 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Finansman gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin Kurumlar Vergisi Tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulmuş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğin henüz taslak olduğunu ve Resmi Gazete’de yayınlanacağı tarihe kadar değişiklik olabileceğini ayrıca belirtmek isteriz.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

31.03.2021 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından internet sayfasında  30.03.2021 – Salı günü saat 15:30’da tespit edilen ve 31.03.2021 tarihli değerleme günü için geçerli olan, gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, hesap dönemi takvim yılı (01 Ocak – 31 Aralık) olan mükellefler için, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde (01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 dönemi) yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları açıklanmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI 2021 SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTIR

Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Stantardı (BOBİ FRS) 2021 Sürümüne ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca BOBİ FRS’nın uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilecektir:

a) Aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerinin art arda iki raporlama döneminde altında kalması durumunda müteakip hesap döneminden itibaren büyük işletme olarak değerlendirilmeyecektir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/073
Sirküler Sayı: 2021/073