Sirküler Sayı: 2021/080

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

3 sıra no.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları (Satışların Maliyeti Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu) düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.

8 sıra no.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri yeterli bulunmuştur. 

10 sıra no.lı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca aktif toplam ve net satışlara ilişkin parasal hadler ayrıca belirlenmezse, bir önceki yıl için geçerli olan parasal hadlerin yine bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacağı açıklanmıştır. 

2001 yılında uygulanan kâr dağıtım tablosu düzenleme zorunluluğuna ilişkin parasal hadler 19.12.2000 tarih ve 24265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ halen yürürlükte olup, 2021 yılında uygulanacak parasal hadlerin tebliğin 3. maddesi hükmü gereği 2020 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Buna göre ek mali tablolar düzenlenmesi ve beyannamelere kâr dağıtım tablosu eklenmesi zorunluluğuna ilişkin parasal hadler aşağıdaki gibidir:

 

Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunluluğuna İlişkin Parasal Hadler          :

 

2020 yılı aktif toplamı                    : 27.682.100 veya

2020 yılı net satışları toplamı         : 61.515.200 TL’nı aşan

mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

 

Buna göre, 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya 2020 yılı net satışlar toplamı 61.515.200 TL’nı aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kâr dağıtım tablosunu doldurmaları zorunludur.

VUK 353/6 maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, Tekdüzen Hesap Planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 9.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir. Diğer taraftan vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde VUK 352/II-7 maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilebilecektir. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/080
Sirküler Sayı: 2021/080