Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği”nde değişiklikler yapılmıştır.

7103 sayılı Kanun ile VUK’nun Ek-11. maddesinde yapılan değişiklik ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştı. Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde yapılan değişiklik ile yasal düzenlemeye paralel olarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği kapsamından da çıkarılmıştır.

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği”nde değişiklikler yapılmıştır.

7103 sayılı Kanun ile VUK’nun Ek-11. maddesinde yapılan değişiklik ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştı. Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde yapılan değişiklik ile yasal düzenlemeye paralel olarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği kapsamından da çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin “Uzlaşmanın kesinliği ve dava konusu edilemeyeceği” başlıklı 17. maddesinin 3. fıkrası ise aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

(3) Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca, üzerinde uzlaşılan ceza hakkında Kanunun 376’ncı maddesi hükümlerinin kendilerine uygulanmasını talep edemezler.

(3) Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan ceza hakkında, Kanunun 376’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan hükümlerin kendilerine uygulanmasını talep edemezler.

  

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376. maddesi aşağıdaki gibidir:

“Mükellef veya vergi sorumlusu;

1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i,

indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”

Buna göre, yönetmelik kapsamında uzlaşma hükümlerinden yararlanan mükellefler, vergi ve cezaların 1 ay (teminat gösterilmesi halinde 3 ay) içinde ödeneceğinin bildirilmesi üzerine vergi cezasında %50 indirim yapılmasına dair düzenlemeden yararlanamayacaktır. Diğer taraftan VUK 376/2 kapsamında uzlaşılan vergi ve cezanın VUK Ek-8. Maddede yer alan sürede ödenmesi halinde uzlaşılan cezada %25 indirim yapılabilecektir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/084
Sirküler Sayı: 2021/084