Sirküler Sayı: 2021/087

Kirsal mahalle ve kırsal yerleşik alanı olarak tespit edilen yerlerde emlak vergisi, bina inşaat harci ve imarla ilgili harçlardan muafiyet ve indirimlere ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik yayınlandı.

15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile 27. maddesi uyarınca belirlenen kırsal yerleşik alan ve civarı sınırlarına ilişkin hükümler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Yönetmelikte “Kırsal mahalle” ve “Kırsal yerleşik alan” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Kırsal mahalle: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ek 3. maddesi kapsamında belirlenen mahalle

Kırsal yerleşik alan: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ek 3. maddesi kapsamında belirlenen ve tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen mahallelerde on bin metrekareden az olmamak kaydıyla belirlenen alan

Yönetmeliğin emlak vergisi, bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan muaf olunmasını veya bu vergi ve harçların indirimli olarak ödenmesini düzenleyen “Muafiyetler, İndirimler ve Süreler” başlıklı 3. bölümü aşağıdaki gibidir:

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlara tanınan muafiyetler

MADDE 9 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

 

a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden,

b) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan,

muaftır.

 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlara tanınan indirimler

MADDE 10 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

a) Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50,

b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nu uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50,

indirimli uygulanır.

(2) Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlarda uygulanmayacak muafiyetler ve indirimler

MADDE 11 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları dâhil) mükellefler, 9. ve 10. maddelerde belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.

(2) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan uygulamasında muafiyet ve indirimlerin başlaması ve son bulmasında, 213 sayılı Kanuna göre bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğünün başladığı ve son bulduğu tarihler dikkate alınır.”

EK

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/087
Sirküler Sayı: 2021/087