Finansman Gider Kısıtlaması Düzenlemesine Dair Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükmü uyarınca “kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanı’nca kararlaştırılan kısmı” kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmayacaktır. Söz konusu düzenlemede “Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  denilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca finansman gider kısıtlaması uygulamasına dair usul ve esaslar ile ilgili olarak yayınlanan ilk taslak tebliğ hakkında 25/03/2021 – 2021/70 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Taslağın kamuoyuna sunulmasından sonra gelen değerlendirmeler neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenen söz konusu taslak tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Söz konusu tebliğ taslağında ayrıca Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması ile sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarında stopaj uygulamasına dair usul ve esaslar ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Document

Sirküler Sayı: 2021/094
Sirküler Sayı: 2021/094