Sirküler Sayı: 2021/095

E-belgelere ilişkin yapılacak iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların gelir idaresi başkanlığı'na bildirilmesi uygulaması 1 Mayıs 2021 tarihinde başlayacaktır.

09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 526 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile, e-belge uygulamalarının düzenlendiği 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde yapılan düzenlemelere dair 10/02/2021 – 2021/43 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

Söz konusu düzenlemelerden birisi de tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölümün eklenmesi olmuştu.

V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi

Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1.5.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.”

6102 sayılı Kanunun 18/3 fıkrası aşağıdaki gibidir:

“(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

Buna göre mükellefler;

• Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) ile yaptıkları e-belge ihbar veya ihtarları ile

• E-belge iptal işlemlerini

• 01.05.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine

bildireceklerdir.

Uygulamaya ilişkin kılavuz henüz yayınlanmamıştır. Kılavuz yayınlandığında ayrıca bir sirkülerimiz ile bilgi verilecektir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/095
Sirküler Sayı: 2021/095