Sirküler Sayı: 2021/100

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi İle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Düzenlemelerine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır.

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de 314 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. ve 89. maddelerinde değişiklikler ile evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. 314 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu düzenleme kapsamında uygulama ile ilgili usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

1. Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

7256 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (10) numaralı bent eklenmişti:

10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Söz konusu hüküm 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sirkülerimize ekli 314 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ikinci bölümünde söz konusu muafiyetin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

 

2. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim

7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine aşağıdaki bent eklenmişti:

16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

 

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

 

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Söz konusu hüküm 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girmişti.

Sirkülerimize ekli 314 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde söz konusu muafiyetin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/100
Sirküler Sayı: 2021/100