E-vergi levhası

Bilindiği üzere gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ve sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren vergi levhasını almak zorundadırlar.

Mükellefler tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra, vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır. Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, aşağıda sayılan gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) nisan ayının birinci günüden itibaren, yine aşağıda belirtilen kurumlar vergisi mükellefleri için ise mayıs ayının birinci gününden itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren bir ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.

Yazdırılan vergi levhalarının sirkülerimizin II. numaralı bölümünde sayılan iş yerlerinde bulundurulması ve yetkililerce istenmesi halinde ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

I. Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

 

1. Gelir Vergisinde

 

  • Ticari kazanç sahipleri,
  • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),
  • Serbest meslek erbabı.

 

Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınır ve aşağıda II. Bölümde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulur.

 

2. Kurumlar Vergisinde

  • Anonim şirketler,
  • Limited şirketler,
  • Eshamlı komandit şirketler.

 

II. Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden aldıkları yazılı çıktılarını iş yerlerinin;

 

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri, ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır),

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundururlar.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilirler.

Yukarıda yazılı mükelleflerin herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları için Mayıs ayı sonuna kadar, vergi levhaları İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapıp yazdırmaları ve yukarıda belirtilen yerlerde bulundurmaları gerekmektedir.

  

III. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilir (her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, 01.01.2021 tarihinden itibaren söz konusu özel usulsüzlük cezası 380 TL’dır).

Document

Sirküler Sayı: 2021/105
Sirküler Sayı: 2021/105