KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

1. Kısmi KDV tevkifatı yapacak “belirlenmiş alıcılar” kapsamı genişletilmiştir

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri de belirlenmiş alıcılar arasına dahil edilmiştir.

 

Bu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2. Diğer hizmetler kapsamında kısmi tevkifat yapacakların kapsamı genişletilmiştir

 

KDV mükellefleri tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketlerine ifa edilen ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

Bu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

 

3. Diğer hizmetler kapsamında kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacak işlemler

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C. 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler” başlıklı bölümünde düzenlenen ve 5/10 KDV tevkifatına tabi olan hizmet ifaları kapsamında, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenlenen sağlık hizmetleri için KDV tevkifatı yapılmayacağına dair düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

4. Kısmi tevkifata tabi olacak işlemlerde alt sınır KDV dahil 2.000 TL’na yükseltilmiştir

 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL'nı aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Söz konusu tutar daha önce KDV dahil 1.000 TL olarak uygulanıyordu.

 

Bu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

5. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde düzeltme işlemlerinin açıklandığı I/C.2.1.4.1 no.lı bölümün “Mal iadeleri” başlıklı kısmına aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

 

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

 

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

 

 

 

 

 

 

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

 

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

 

Bu düzenleme 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

6. Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere dair KDV istisnası uygulamasında yapılan değişiklikler

 

6.1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B.7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde başlıklı bölümünde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir. Bu yazıda mükellefin kimlik bilgileri ile faturanın tarih ve numarasına yer verilerek, fatura muhteviyatı mal ve hizmetlerin, 3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesi gereğince KDV'den müstesna olduğu belirtilir. Bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından saklanır ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilir.

İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'de yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir. Bu yazıda mükellefin kimlik bilgileri ile faturanın tarih ve numarasına yer verilerek, fatura muhteviyatı mal ve hizmetlerin, 3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesi gereğince KDV'den müstesna olduğu belirtilir. Bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından saklanır ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilir.

 

Bu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

6.2. II/B.7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde başlıklı bölümünde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladıkları sözleşmeye dayanarak yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal ve hizmetleri cinsi ve ölçü birimi (adet, ton, kg, m², vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve ulusal güvenlik kuruluşunun onayına sunulur.

 

Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)'de yer alan biçimde onaylar. İstisna kapsamında temin edilecek mal ve hizmetleri gösteren bu liste, projenin yürütülmesinde ortaya çıkan gelişmeler/ihtiyaçlar (sözleşme değişikliği, yeni mallara ihtiyaç duyulması vb. sebepler) çerçevesinde ve alıcı ulusal güvenlik kuruluşunun öngördüğü zaman dilimleri içinde değiştirilebilir. Değişiklik listeleri, önceki liste bilgilerini içerecek şekilde tanzim olunur.

Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladıkları sözleşmeye dayanarak yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal ve hizmetleri cinsi ve ölçü birimi (adet, ton, kg, m², vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve ulusal güvenlik kuruluşunun onayına sunulur.

 

Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.

 

Bu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

7. Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna

 

KDV Kanunu 13/1-n maddesine göre 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna olup, bu istisnanın uygulanmasına dair hususlar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/B.17 no.lı bölümünde açıklanmıştır.

 

Tebliğin kapsam başlıklı II/B.17.1 no.lı bölümünde yapılan düzenlemelere göre, uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları da KDV Kanunu 13/1-n bendi kapsamında KDV’den istisna tutulacak kitaplar arasına dahil edilmiştir.

 

 

 

Daha önce “Boyama defterleri” kitap kapsamında değerlendirilmediğinden bunların teslimi de istisna kapsamı dışında tutulmakta idi. Tebliğde yapılan değişiklik ile boyama defterleri, istisna kapsamında değerlendirilmeyen kitap teslimleri arasından çıkarılmıştır.  

 

Bu düzenleme 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

8. Gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticareti ile iştigal eden mükelleflerden sayılmıştır.

 

KDV Kanunu’nun 23/f maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Bu düzenlemeye dair KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III/A.4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti” başlıklı bölümünde düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu bölümün beşinci paragrafının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş ve buna göre gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticareti ile iştigal eden mükelleflerden sayılmıştır.

 

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.”

 

Bu düzenleme 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

9. Finansman gider kısıtlamasında KDV indirimi

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III/C.2.İndirilemeyecek KDV” başlıklı bölümünün “2.1” no.lı kısmına aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir. Buna göre, finansman gider kısıtlamasına tabi tutulan gider ve maliyetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

 

3065 sayılı Kanunun 29/5. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

 

Bu düzenleme 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

10. Aynı dönemde birden fazla konu veya işlem türünde iade hakkı olması halinde iade hakkının indirim yoluyla kullanılması

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “IV/D.1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması” başlıklı bölümünde yer alan düzenlemeye göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. Bununla birlikte, aynı bölüme eklenen yeni düzenlemeye göre, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmamasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

 

Bu düzenleme 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/132
Sirküler Sayı: 2021/132