Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sira No: 1'de Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

08.06.2021 tarih ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de mevzuattaki değişikliklere bağlı olarak bazı bölümler güncellenmiş, son birkaç yılda geçerli olan ve uygulanan idari para cezası tutarları, gecikme zammı ve tecil faizi oranları ilgili tablolara eklenmiş, amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumluluklarına ilişkin ilgili bölümde yeni düzenlemelere yer verilmiş, haciz işlemi yapılmış menkul ve gayrimenkul malların satışında uyulacak usul ve esaslara dair yeni düzenlemeler yapılmış,  tebliğin “Amme Alacağının Cebren Tahsili” başlıklı ikinci kısmına “Elektronik Ortamda Satış” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiş ve tebliğin 7 numaralı eki olan “Gayrimenkul Mal Satış Şartnamesi Örneği” değiştirilmiştir. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/137
Sirküler Sayı: 2021/137