E-fatura uygulaması iptal, ihtar/itiraz bildirim kılavuzu yayınlandı

09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 526 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile, e-belge uygulamalarının düzenlendiği 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde yapılan düzenlemelere dair 10/02/2021 – 2021/43 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

Söz konusu düzenlemelerden birisi de tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölümün eklenmesi olmuştu.

V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi

Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunludur.”

Buna göre mükellefler;

• Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) ile yaptıkları e-belge ihbar veya ihtarları ile

• E-belge iptal işlemlerini

01.05.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine

bildireceklerdir.

Ayrıca 523 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapılmış ve Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken Ba ve Bs Formlarına e-Belgelerin dahil edilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştı.  

E-arşiv fatura ve e-SMM belgeleri hakkında yapılacak bildirimlere ilişkin kılavuz yayınlanmış olup, bu konu hakkında 06/05/2021 – 2021/107 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer verilmişti. Söz konusu kılavuzda e-Fatura iptal/itiraz ve ihtar süreçleri için ayrıca bir kılavuz yayımlanacağı belirtilmişti.

E-Fatura Uygulamasında düzenlenen faturalar için düzenleyicisi ve faturanın muhatabı alıcılar tarafından kullanılması için; düzenlenmiş faturaların elektronik ortamda iptal/itiraz taleplerinin oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin usul, esas ve sürelerin belirlendiği “e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” da yayınlanmıştır.

Kılavuzda, söz konusu düzenleme kapsamında mükelleflerin vergiye uyum düzeylerinin ölçümü, uyumsuz mükelleflerin tespiti, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve elektronik ortamda yapılan iade (KDVİRA, ÖTVİRA ve GEKSİS gibi) süreçlerinde etkin bir şekilde yararlanılmakta olan Ba ve Bs formlarının e-belgeler yönünden analizinin e-belge veri tabanları üzerinden yapılması sonucunu doğurduğu, bu kapsamda mükellefler özelinde yapılan analizlerin daha sağlıklı ve etkin yapılabilmesi için gerek sistem içinden yapılan iptallerin, gerekse de Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılan itiraz işlemlerinin mükellefler hakkında yapılan analizlerin doğruluğu ve sıhhati açısından e-belge sistemi içerisinden doğru ve karşılaştırılabilir bir şekilde izlenebilir olmasının önem kazandığı açıklanmıştır. (Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri tarafından bu amaçla takip edilecek form Ba/Bs yapısı “sanal Ba/Bs formu” olarak kılavuzda ifade edilmekte olup, mükellefler tarafından verilen Ba/Bs formları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.) 

E-Faturalara elektronik ortamda iptal/itiraz işlemi yapılabilmesi için; e-faturayı düzenleyen satıcı veya duruma göre alıcı tarafından e-fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması gerekir. İptal/itiraz taleplerine ilgili faturanın alıcısı/satıcısı tarafından onay verilebildiği gibi, karşı tarafın onaylama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bilindiği üzere e-faturalara Türk Ticaret Kanununun 18. maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile de itiraz edilebilmekte olup aynı Kanunun 21. maddesinin (2) numaralı maddesinde “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır” hükmü bulunmaktadır.

E-Fatura uygulamasında iptal işlemleri, ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde e-Fatura sistemi içindenRed Uygulama Yanıtı” ile iptal işlemi yapılmaktadır.

Ticari Fatura Senaryosu dışında düzenlenen e-faturalar ile ilgili olarak, e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile e-faturaya taraf mükelleflerin, e-faturanın alıcısına iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içerisinde mali mühür ya da elektronik imzalarını kullanmak suretiyle iptal talebi oluşturmalarına ve kendilerine iptal talebi iletilen e-faturalara ilişkin iptal taleplerini onaylayabilmelerine imkân getirilmiştir. 8 günü aşan sürelerde sistem talep oluşturulmasına ya da talebin onaylanmasına imkân vermemektedir. e-Fatura İptal/İtiraz Portalına https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/  adresinden erişilebilecektir.

E-Fatura uygulamasında itiraz işlemleri, ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde e-Fatura sistemi içindenRed Uygulama Yanıtıile ya da harici yöntemlerle (TTK 18/3’te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) yapılmaktadır.

Temel ve diğer fatura senaryolarında düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde sadece harici yöntemlerle (TTK 18/3’te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) itiraz işlemi gerçekleştirilmektedir.

İhtar ve itiraz bildirimlerinin sistem içinden gönderilebilmesi / iletilebilmesi için öncelikle TTK Madde 18’de belirtilen yöntem ve süreler dâhilinde söz konusu e-Faturaya itiraz edilmesi gerekmektedir.

İhtar ve itirazların sistem içinden yapılması mümkün olmayıp, bildirimin amacı, “TTK kapsamında yapılan” ihtar ve itiraz hakkında Başkanlığa bilgi verilmesidir.

E-Faturaların sistem üzerinden iptal/itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından gereklidir.

 

E-Fatura İptal/İtiraz Portalı, e-Fatura Senaryoları içinde sadece;

  • Temel Fatura senaryosunda (hem itiraz bildirim hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir),
  • Ticari Fatura Senaryosunda (sadece itiraz bildirim uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir),
  • Hal Tipi Fatura Senaryosunda (hem itiraz hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir) ve
  • Kamu Fatura Senaryosunda (sadece itiraz uygulaması için satıcı tarafından talep başlatılabilir olup alıcı onayı aranmayacaktır)

kullanılabilecektir.

 

E-Fatura İptal/İtiraz Portalının kullanılabilmesi için mali mühür ya da elektronik imza kartı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan imzalama aracının kullanılması gerekmektedir. İmzalama aracının nasıl kullanılacağı https://ebelge.gib.gov.tr/  adresindeki İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzunda https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Imzalama_Araci_Kullanim_Kilavuzu-v1.2.pdf detaylı olarak anlatılmıştır. e-Fatura İptal/İtiraz Portalına https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/  adresinden erişilebilecektir.

Kılavuzda aşağıdaki başlıklar halinde uygulamanın kullanımı ekran görüntüleri ile açıklanmıştır:

 

E-fatura İptal Talebi

- Kendisine düzenlenen e-faturalar için iptal talebi oluşturma

- Kendisi tarafından düzenlenmiş e-faturalar için gelen iptal talebini onaylama / reddetme

- Düzenleyen tarafından iptal talebi oluşturma

- Adıma düzenlenen e-faturalar için gelen iptal talebini onaylama / reddetme

 

 

E-fatura İtiraz Bildirim Talebi

- Kendisine düzenlenen e-faturalar için itiraz talebi oluşturma

- Kendisi tarafından düzenlenmiş e-faturalar için gelen itiraz talebini onaylama / reddetme

- Düzenleyen tarafından itiraz talebi oluşturma

- Adıma düzenlenen e-faturalar için gelen itiraz talebini onaylama / reddetme

Document

Sirküler sayı: 2021/111
Sirküler sayı: 2021/111