7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan Ve Bildirimlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan sirkülerimiz ekindeki duyuruda, Kanunun yayın tarihi olan 09.06.2021 tarihinden itibaren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun;

a)      2. maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların hem İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden hem de vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla,

b)    3. maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacakların ve Kanunun 4. maddesinde belirtilen vergi incelemeleri ile takdir komisyonları işlemleri sonucunda tarh edilen vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin başvuruların ise vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla,

alınmaya başlandığı belirtildikten sonra, başvurular üzerine ödeme planlarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemleri tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli teknik ve yazılım çalışmalarının devam etmekte olduğu, bu kapsamda Kanunun 2. maddesi uyarınca kesinleşmiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait ödeme planlarının oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine 23.06.2021 tarihinde, Kanunun 3. maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait ödeme planlarının oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ise 30.06.2021 tarihinde başlanmasının planlandığı açıklanmıştır.

Ayrıca, söz konusu kanunun 5. ve 6. maddesi kapsamında verilecek Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimlerin,

 

a)    Mükelleflerin Kanunun yayın tarihi itibariyle Kanun kapsamındaki durumlarının tespitine (düzeltme beyanlarının, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatların durumunun, matrah ve vergi artırımının hesabına temel teşkil eden dönem, beyan, matrah, tecil / terkin durumlarının, Kanunun ilgili hükümleri gereğince matrah ve vergi artırımından yararlanması mümkün olmayan mükelleflerin harici kurum veya kuruluşlardan bilgilerinin temin edilip bilgi sistemlerine işlenmesi durumları),

b)  Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimlerin, Kanun ve ilgili Genel Tebliğ hükümleri ile Tebliğ eki belgelerde yer verilen kural, kriter ve açıklamalara uygun olarak elektronik ortamda alınabilmesine yönelik çalışmaların 30.06.2021 tarihinde tamamlanmasının planlandığı ve bu tarihten itibaren e-Beyanname sistemi üzerinden söz konusu beyanname ve bildirimlerin verilebileceği ve bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek tutarların ödenebileceği açıklanmıştır.

Matrah ve vergi artırımı yapmak ya da işletme kayıtlarını düzeltmek isteyen Defter Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler de bu konulara ilişkin olmak üzere e- Beyanname sistemini yukarıda belirtilen tarihten itibaren kullanarak anılan beyanname ve bildirimlerini verebileceklerdir.

Yukarıda bahsedilen başvuruların alınması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanname/bildirimlerin kabulü ve Kanun kapsamındaki tahsilat işlemlerine başlama tarihleri aşağıdaki tabloda da ayrıca gösterilmiştir.

 

 

 

İlgili Madde ve Kapsam

 

 

 

Başvuru Alma İşlemleri

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat

İşlemlerinin Yapılması

 

 

7326 Sayılı Kanun 2. Madde -

Kesinleşmiş Alacaklar

11.06.2021 tarihinden itibaren vergi daireleri ve

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmaktadır.

 

 

 

23.06.2021

 

7326 Sayılı Kanun 3. Madde -

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

 

11.06.2021 tarihinden itibaren vergi daireleri

tarafından alınmaktadır.

 

 

 

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 4. Madde - İnceleme

ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

11.06.2021 tarihinden

itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır

 

 

30.06.2021

 

7326 Sayılı Kanun 4. Madde –

Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek

Beyannameler

 

 

 

30.06.2021

 

 

 

30.06.2021

 

7326 Sayılı Kanun 5. Madde – Matrah ve Vergi Artırımı

 

 

30.06.2021

 

 

30.06.2021

 

7326 Sayılı Kanun 6. Madde – İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

 

 

30.06.2021

 

 

30.06.2021

 

7326 Sayılı Kanun 11. Madde –

Yeniden Değerleme (Taşınmaz ve Sabit Kıymet) VUK Geçici 31 inci Madde

 

 

 

07.07.2021

 

 

 

07.07.2021

Document

Sirküler Sayı: 2021/149
Sirküler Sayı: 2021/149