Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi 30.06.2021 Tarihinde Dolmaktadır

7256 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen ve 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 93. madde ile;

 

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2021 tarihine kadar bildirilmesi ve bildirim tarihinden itibaren ise üç ay içinde yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin tebliğ ise 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.  7256 sayılı Kanuna dair 2020/261, 2020/262 ve 2020/263 sayılı sirkülerlerimizde, Varlık Barışı uygulama tebliği hakkında ise 2020/269 sayılı sirkülerimizde detaylı bilgiler verilmişti.

Geçici 93. Maddenin sekizinci fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili bulunmaktadır. Buna göre Cumhurbaşkanı yasal düzenlemenin uygulama süresini öncelikle 31.12.2021 tarihine, sonrasında ise 30.06.2022 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Bu yetki kapsamında geçici 93. madde için Haziran ayı sonunda ya da Temmuz ayı başında yayınlanacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile altı aylık süre uzatımı beklediğimizi belirtmek isteriz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/150
Sirküler Sayı: 2021/150