Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1) Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1)” ile aşağıdaki başlıklar altında uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

A- Başvurulara İlişkin Açıklamalar

B- Başvuruda Bulunan Mükelleflere İlişkin Haciz İşlemleri

C- Emanetteki Paralar ile Cebren Tahsil Edilen Paraların Mahsubu

Ç- İlgili Mevzuat Gereği Yapılan İadelere İlişkin Tutarların Mahsubu

D- Borcun Bulunmadığına Dair Belge Talepleri

E- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

F- İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

G- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talepli Vergi İnceleme Raporları ile İlgili İşlemler

H- Haklarında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin (B) Fıkrasında Yer Alan Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etme veya Defter Sahifelerini Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koyma veya Hiç Yaprak Koymama veya Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleme Fiillerinden Hareketle Yapılan Vergi İncelemesi Devam Edenler

I- Diğer Hususlar

Document

Sirküler Sayı: 2021/158
Sirküler Sayı: 2021/158