2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre Asgari Geçim İndirimi (AGİ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

 

-       mükellefin kendisi için % 50’si,

-       çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

-       çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir.

 

Asgari geçim indirimi, GVK 32. maddeye göre belirlenen tutar ile GVK’nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 

2021 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesabı 265 Sıra No.lı GVK Genel Tebliğinde  aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir.

 

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

 

Medeni durum

AGİ Oranı

2021 Aylık AGİ Tutarı (TL)

Bekâr

0,50

268,31

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz

0,60

321,98

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

0,675

362,22

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

0,75

402,47

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

0,85

456,13

Evli, eşi çalışmayan, 4 ve daha fazla çocuklu

0,90

456,13

Evli, eşi çalışan ve çocuksuz

0,50

268,31

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu

0,575

308,56

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu

0,65

348,81

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu

0,75

402,47

Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu

0,80

429,30

Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu

0,85

456,13

Evli, eşi çalışan, 6 veya daha fazla çocuklu

0,90

456,13

Boşanmış

0,50

268,31

Boşanmış ve 1 çocuklu (*)

0,575

308,56

Boşanmış ve 2 çocuklu (*)

0,65

348,81

Boşanmış ve 3 çocuklu (*)

0,75

402,47

Boşanmış ve 4 çocuklu (*)

0,80

429,30

 

(*) Ücretlinin nafakasını sağladığı çocukları varsa bu tutarlar dikkate alınacaktır.

 

Yukarıda kırmızı ile belirtilen, diğer bir ifadeyle, AGİ oranı % 90 ve üstü olan ücretliler için yasa maddesine göre AGİ tutarı aslında daha yüksek hesaplanmakla birlikte, 265 Sıra Numaralı GVK Genel Tebliği’nin “5” numaralı bölümünde yer verilen bir sınırlama nedeniyle bu tutar asgari ücret (3.577,50 TL) üzerinden hesaplanan gelir vergisinden  (456,13 TL) fazla olmayacaktır.

 

265 Sıra Numaralı GVK Genel Tebliği’nin “5” numaralı bölümünde yer verilen düzenleme aşağıdaki gibidir:

 

Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12'ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12'sini geçemeyecektir.

 

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

 

Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.”

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/308

Sirküler Sayı: 2020/308