Sirküler Sayı: 2021/154

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 523 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" bildirimlerine dair usul ve esaslar ile bildirim hadlerini düzenleyen 396 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemeler hakkında 25.01.2021 – 2021/21 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer vermiştik. Söz konusu açıklamalar çerçevesinde;

1. 2021/Temmuz dönemi ve sonraki dönemlerde e-belgeler Ba-Bs formlarına dahil edilmeyecektir

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.

Buna göre, Temmuz ayı sonuna kadar verilmesi gerekecek Haziran dönemi Ba-Bs formlarında e-belgeler bildirime dahil edilecektir. .

 

2. Ba-Bs formlarında 5.000 TL haddinin belirlenmesinde gerek kâğıt gerekse e-belge olarak düzenlenen tüm belgelerin dikkate alınması; ancak sadece kâğıt ortamda düzenlenen belgelerin bildirilmesi

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir.

Söz konusu haddin aşılması halinde ise sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler Ba-Bs bildirimlerine dahil edilecektir.

3. Tüm alış ve satışları 5.000 TL’nın altında olan veya tüm alış ve satışları için e-belge düzenlenen mükelleflerin Ba-Bs formu bildirimleri

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan veya tüm alış ve satışları elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vereceklerdir.

Temmuz 2021 ve sonraki aylar için Form BA ve Bs bildirimlerinin yukarıda yapılan açıklamalara uygun olarak doldurularak gönderilmesi ve ayrıca söz konusu formlar için yazılım kullanan firmaların ise bu yazılımları yeni düzenlemeye göre güncellemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/154
Sirküler Sayı: 2021/154